Polgári jogi záróvizsga felkészítő (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog Záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT135IÜN6

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1 óra

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 12-13-ig – A/1. 317.

 

-        Általános rész

-        Személyek joga

-        Szellemi alkotások joga

-        Dologi jog

-        Öröklési jog

-        Kötelmi jog közös szabályai

-        Szerződéstan

-        Felelősségtan

-        Szerződési alaptípusok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Nincs.

 

5.    Kötelező tananyag

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014)

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2017. január 30.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza