Polgári jogi alapismeretek (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jogi alapismeretek I. c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT101KSZN5

Közigazgatás-szervező alapszak III. évf. nappali tagozat

 

2016/17/1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Gergő József tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Polgári jogi alapismeretek gyakorlat I. – AJPJT102KSZN5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Polgári jogi alapismeretek I. tantárgyak feladata alapozó magánjogi ismeretek nyújtása a felsőfokú szakképzésben résztvevő, tételes jogi előtanulmányokkal még nem bíró hallgatók számára. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal a magánjog területén.

A képzés során előtérbe kerülnek azon ismeretek, amelyeket a képzést befejező hallgatók a közigazgatásban gyakorlatban is hasznosíthatnak.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Hétfő 10-12-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

Bevezetés a magánjogba: Magánjog és közjog jellemzői, elhatárolása, magánjogi jogágak bemutatása

A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A polgári jogviszony szerkezete. Abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok. A jogviszony elemei (alany, tárgy, tartalom.)

A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

A polgári jogviszony alanya. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése. Cselekvőképességre vonatkozó alapvető szabályok.

A jogi személy kritériumai. Egyes jogi személyekre vonatkozó alapvető szabályok (nonprofit jogi személyek).

Bevezetés a személyiségvédelembe: Általános és nevesített személyiségi jogok.

Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme. Bevezetés a szellemi alkotások jogába.

Polgári jogviszony tárgya.

Bevezetés a dologi jogba: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályai

Közös tulajdon. Tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése. Korlátolt dologi jogok. Birtokvédelem.

Bevezetés a kötelmi jogba: kötelem, kötelmi jogviszony fogalma. Egyes kötelem-keletkeztető tényállások.

Felelősségtan (általános szabályok, speciális alakzatok)

Szerződési jogi alapelvek. A szerződés fogalma, a szerződés megkötése. Szerződés érvénytelensége; hatálytalansága.

A szerződés módosulása, módosítása; szerződés megszűnése, Teljesítés; szerződésszegés;

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek(zálogjog, óvadék, kezesség stb.)

Családi jogi alapismeretek.

Öröklési jog alapjai.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsga értékelése ötfokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

– Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2016.)

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári jogi intézeti Tanszék

 Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

Vissza