Földügyi szakigazgatás (nappali)

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Földügyi szakigazgatás c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT811JFN3

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFN2

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, mind a közjog, mind a magánjog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Hétfő 8-10-ig – A/1. 307.

 

 1. Az ingatlan-nyilvántartási törvény és a Ptk. viszonya. A ingatlan, mint tulajdonjogviszony tárgya. Az ingatlan-nyilvántartás tárgya: önálló és nem önálló ingatlanok.
 2. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei: kérelemhez kötöttség elve, rangsor elve, okirat elve.
 3. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének fontossága, az alapelvet lerontó tényezők.
 4. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma, szerkezete. Az ingatlan-nyilvántartás részei. Az ingatlan-nyilvántartás módja.
 5. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. Adatok átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban.
 6. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonszerzésének kérdései
 7. A mező- és erdőgazdasági földek használati szabályai
 8. A tulajdon-átruházás és használat közigazgatási engedélyezése földek esetén
 9. Az Inytv. és a Ket. viszonya. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma, megindítása. Az eljárás alapjául szolgáló okiratok.
 10. Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Törlési és kiigazítási perek. Különleges eljárások.
 11. Gyakorlati oktatás. Beadványok elintézése, hiánypótlás, meghallgatás. Széljegyzés, határozat. hivatalbóli bejegyzés. Ingatlan-nyilvántartási ügyben határozat szerkesztése.
 12. Határozat alaki kellékei, kézbesítése. Határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása.  Eljárás felfüggesztése, függőben tartás. Bevezetés a Takaros rendszerbe.
 13. Kötelező adatfelhasználás. Betekintés módja, feltételei az ingatlan-nyilvántartásba, másolatok kiadása.
 14. Földhasználati nyilvántartás tárgya, részei.
 15. Földhasználat nyilvántartásba vétele, változásátvezetés, megszüntetés.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli beszámoló (48. naptári héten).

A félév lezárása öt fokozatú értékeléssel (gyakorlati jegy) történik (1-2-3-4-5).

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

Pusztahelyi Réka: Ingatlan-nyilvántartási jog (Novotni Kiadó Miskolc, 2014. 3. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

Bobvos Pál- Hegyes Péter: A földforgalom és a földhasználat alapintézményei ( SZTE ÁJK- JATE Press 2015)

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2015. szeptember 1.

 

Polgári Jogi Tanszék

 

 letöltés

Vissza