Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek záróvizsga tételsor

Jogi felsőoktatási szakképzés

Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek

AJBKR811JFN2; AJBKR811JFL2

2014/2015. tanév

Záróvizsga-tételsor

 

a tételsor pdf formátumban

 

Kötelező tananyag:

­     - Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004
­     - Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Általános Része vonatkozó részei
­     - Csemáné Váradi E. (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007

 

Tételsor:

1. A büntetőjog fogalma szűkebb és tágabb értelemben. A büntető törvény (Btk.) szerkezete. A büntető jogszabály szerkezete (a diszpozíció, ezek típusai; a szankció)
2. A büntető törvény hatálya (időbeli, területi, illetve személyi hatály)
3. A bűncselekmény fogalma, fogalmi elemei, a bűncselekmények súly szerinti felosztása
4. A tényállás fogalma I. A szubjektív tényállási elemek
5. A tényállás fogalma II. Az objektív tényállási elemek
6. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok, különös tekintettel a jogos védelemre
7. A büntethetőséget megszüntető okok, különös tekintettel az elévülésre és a tevékeny megbánásra
8. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumai)
9. A bűncselekmény elkövetői, a tettesek és a részesek
10. A büntetések, különös tekintettel a szabadságvesztésre
11. Az intézkedések, különös tekintettel a próbára bocsátásra és a kényszergyógykezelésre
12. A büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezések. Az enyhítő és a súlyosító körülmények
13. A fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó speciális rendelkezések
14. A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai. Az egyes bűnügyi tudományok (definíció, hasonlóság, eltérés)
15. A bűnözés a bűnügyi tudományok fókuszában (fogalom, elemek, jellemzők)
16. Kriminológiai alapismeretek (A kriminológia fogalma, tárgyai, területei.)
17. A bűnözés okait magyarázó elméletek I. (Az anómia-elmélet; A feszültségelmélet; Szubkultúra-elmélet; A társadalmi stigmatizáció elmélete (társadalmi interakcionista elmélet))
18. A bűnözés okait magyarázó elméletek II. (Az antropológiai elmélet; Az utánzás elmélete; Tényezőelmélet; Iker- és családfakutatás)
19. Devianciák. (A deviáns viselkedés fogalma és kritériumai. Az egyes deviáns viselkedések főbb jellemzői)
20. A gyermek- és fiatalkori bűnözés (fogalom, jellemzők, okok)
21. A női bűnözés
22. Időskor és bűnözés
23. A viktimológia alapkérdései (A viktimológia fogalma. Áldozat-fogalom és tipológiák)
24. A bűnözés megelőzése (a bűnmegelőzés fogalma, elemei, szintjei)
25. A büntető igazságszolgáltatás (szereplői, szervei, feladatkörök)

Vissza