Gazdasági és turizmus jog (levelező)

 

 

GAZDASÁGI ÉS TURIZMUS JOG

c. tárgy

Tájékoztató és követelményrendszer

 

BA Turizmus szak

levelező tagozat

2013/2014/1.

 

 

Tantárgy kódja: AJPJT12GT5L

 

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Gazdasági és turizmus jog

 

Heti (félévi) óraszám: levelező tagozat 9 óra/félév

 

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség krdetiben: 3

 

Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): ----

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Alapvetően a polgári jog joganyagát foglalja össze a tantárgy, emellett általános jogi ismereteket is tartalmaz (a jog kialakulása, fogalma, funkciói, a jogrendszer felépítése, jogalkotás, jogalkalmazás). A polgári jogi ismeretek körében a személyek joga /kiemelten a társasági jog, a tulajdonjog szabályai, valamint a kötelmi jog (szerződési jog)/ általános rendelkezései. Egyes szerződéstípusok, különös tekintettel a gazdasági életben előforduló legfontosabb szerződésekre, mint pl. vállalkozási, szállítási, bizományosi, biztosítási, pénzforgalmi stb. szerződések. A tananyag részét képezi a turisztikai és vendéglátó tevékenységhez kapcsolódó joganyag, valamint a szellemi alkotások joga és a versenyjog is.

 

Tananyag leírása:

 

1.  Alapvető jogi fogalmak (jog, jogforrás, jogrendszer, jogágak, jogi norma) ismertetése

            Polgári jogi alapfogalmak (abszolút-relatív szerkezetű jogviszony, jogviszony alanya, tárgya , tartalma, jogi tények, szerződés, jogvesztő határidő, elévülés, polgári jogi igény)   Természetes személyek jogalanyisága, jogképessége, cselekvőképessége

2.  Alapítvány, egyesület. Gazdasági társaságok alapítása, alapvető szabályai.

3.  Bevezetés a dologi jogba. Tulajdonjog tartalma, tárgya, egyes szerzésmódok. Közös tulajdon. Társasház fogalma.

4. Szerződések joga. A szerződés létrejötte (ászf), módosulása, megszűnése. Teljesítés (pénztartozás, kamat).

Szerződésszegés. Szerződési biztosítékok. Felelősségtan.

5.  Egyes szerződések. Adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti, helyiségbérleti szerződés. Megbízási, bizományi szerződés.

6.  Fogyasztóvédelmi jog. Fogyasztó fogalma, fogyasztói szerződések sajátosságai.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma. Fogyasztói igényérvényesítés fórumai.

7. Egyes kereskedelmi szerződések:

Hitel,- kölcsönszerződés. Bankszámla szerződés.

Fuvarozási , szállítmányozási szerződés.

Biztosítási szerződés. BBP biztosítás. Sztornó biztosítás.

8. Fogyasztó és szolgáltató. A turisztikai jogviszonyok alanyai. Hazai és nemzetközi jogforrásai.

9. Az utazási szerződés sajátosságai. Utazásszervezők és utazásközvetítők.

10.  Szálláshelyszerződés, szálláshelyadók (fürdő, kávéház, étterem stb.) felelőssége

11. A time-sharing ügyletről. Szállások időben megosztott használati joga, annak értékesítése.

12. Bevezetés a reklámjogba. Versenyjog alapjai.

13. Turizmus és iparjogvédelem (védjegyjog, nemzeti tanusító védjegy, hotelstars union, nemzetközi védjegy, földrajzi árujelzők, know-how, kereskedelmi név védelme)

 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel írásban történik (60% - megfelelt).

 

Tananyag részletezése:

 

Az előadáson elhangzott tananyag, valamint a kötelező irodalomként megjelölt jegyzet.

Kötelező irodalom:

  1. Bíró György (szerk.) : Jogi ismeretek mérnök hallgatók számára (2006. vagy későbbi (2009) kiadás, Novotni Alapítvány, Miskolc
  2. Salamon András: Fogyasztóvédelem és turizmus http://www.maganszallasadok.hu/fogyasztovedelem_es_turizmus.pdf

 

Ajánlott irodalom:

  1. Bíró György: A kötelmi jog és a szerződéstan- közös szabályai (Novotni Kiadó, Miskolc, 2004.)
  2. Fazekas-Harsányi-Miskolczi-Ujváriné: Társasági jog és konszernjog (Unió Kiadó Miskolc, 2002.)

Ajánlott jogszabályok:

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

213/1996. (XII. 23.) Korm. r. az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről

141/2011. (VII.21.) Korm. rendelet szállások időben megosztott használati jogáról

 

Az oktatásban felhasznált fontosabb technikai segédeszközök:

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadáson elhangzottak és az írott tananyag alapján felkészülés az írásbeli vizsgára. 

 

Miskolc, 2013. augusztus 28.

 

Dr. Pusztahelyi Réka

 

Vissza