Gazdasági jog (GEIK) nappali tagozat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Gazdasági jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT10GENB

Gépészmérnöki Kar – BSc képzés

- Műszaki menedzser alapszak (a+k) II. évf. 3. féléve

- Gazdaságinformatikus alapszak (a+k) I. évf. 1 féléve

nappali tagozat

2016/2017 tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, elsősorban a magánjog területén.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 10-12-ig – A/1. 320.

 1. Jogi alapfogalmak (jogforrások, a magánjog rendszere, a polgári jogi jogviszony, a jogi tények, a jogalkalmazói tevékenység)
 2. Személyek joga (Jogalanyiság és jogképesség, a cselekvőképesség, személyhez fűződő jogok)
 3. Jogi személyek általános szabályai
 4. A gazdasági társaságok joga I. (Általános szabályok, a kkt., bt., a kft. és az rt.)
 5. A gazdasági társaságok joga II. (Átalakulás, kisebbségvédelem, hitelezővédelem, vállalatcsoportok)
 6. Dologi jog (A tulajdonjogviszony alanyai, tárgya és tartalma, a tulajdonszerzési módok, a tulajdonjog védelme, a közös tulajdon)
 7. Kötelmi jog I. (a kötelmi jog közös szabályai)
 8. Kötelmi jog II. (A szerződések általános szabályai – alapelvek, a szerződés létrejötte, módosítása)
 9. Kötelmi jog III. (A szerződések érvénytelensége, és megszűnése)
 10. Kötelmi jog IV. (A szerződés teljesítése, biztosítékok, a szerződésszegés szabályai)
 11. Egyes szerződések I. (adásvétel, ajándékozás, vállalkozás)
 12. Egyes szerződések II. (megbízás, bizomány, fuvarozás, letét)
 13. Egyes szerződések III. (bérlet, haszonbérlet, pénzszolgáltatási szerződések, lízing, koncesszió)
 14. Szerzői jog és iparjogvédelem
 15. Versenyjog és fogyasztóvédelem

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A 60%-ot elért dolgozat megfelelt.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

-        Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (megjelenés alatt, elektronikus tananyag)

-        előadások anyaga

 

6.    Ajánlott irodalom

-        A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-        Kriston Edit – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Polgári jogi alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.

-        Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek (megjelenés alatt)

 

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                              e. docens

Vissza