Gazdasági jog (GEIK) nappali tagozat

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépészmérnöki Kar – BSc képzés

- Műszaki menedzser alapszak (a+k) II. évf. 3. féléve

- Gazdaságinformatikus alapszak (a+k) I. évf. 1 féléve

nappali tagozat

2018/2019 tanév I. félév

 

Tantárgy neve:

Gazdasági jog

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJT10GENB

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

heti 2 óra

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

2

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a polgári jogi fogalmak, jogilag releváns kapcsolatok alapjaival és legalapvetőbb szabályaival, valamint képet kapjanak a magánjog területén legfontosabb és leggyakrabban előforduló jogviszonyok és szerződések működéséről.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 

tudás:

-        Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.

-        Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.

képesség:

-        Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-, állóképeket, térképeket, diagramokat.

-        Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.

attitűd:

-        Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

-        Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

autonómia és felelősség:

-        Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.

-        Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.

Tantárgy tematikus leírása:

 

            Kedd 14-16-ig – XXI. ea.

 

 1. Bevezetés a polgári jogba, annak elhelyezése. Jogviszony alanya, tárgya, tartalma. Jogi tények. A polgári jog általános elvei
 2. Az ember jogképessége, cselekvőképessége. Személyiségvédelem
 3. Jogi személyek.
 4. Szellemi alkotások joga
 5. Dologi jog. Birtok, birtokvédelem. Tulajdonjog tartalma, részjogosítványai és korlátai. Közös tulajdon. Tulajdon-szerzésmódok. Idegen dologbeli jogok
 6. Öröklési jog: Öröklésből való kiesés. Törvényes öröklés rendje. Özvegyi jog. Végintézkedésen alapuló öröklés. Kötelesrész. A örökös jogállása, felelőssége
 7. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre. A kötelem tárgya: a szolgáltatás. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai. A kötelem teljesítése.
 8. A szerződéstan általános szabályai. A szerződési alapelvek. A szerződés alanyai. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai.
 9. A szerződés létrehozatalának folyamatai. A szerződés értelmezése.
 10. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények.
 11. A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei. Felelősség a szerződések megszegése körében
 12. A szerződésen kívüli felelősség általános szabályai. Speciális felelősségi alakzatok
 13. Egyes szerződések szabályai: adásvételi-, ajándékozási szerződés. Vállalkozási-, megbízási szerződések alapvető szabályai.
 14. Hitel- és kölcsönszerződés. Bérleti szerződés, letéti szerződés, tartási és életjáradéki szerződés.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik.

Értékelése:

> 90%: jeles;

81 – 90%: jó;

71 – 80%: közepes;

61 – 70%: elégséges;

< 60%: elégtelen

Kötelező irodalom:

-          előadások anyaga

-          Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi ismeretek ( elektronikus tananyag, megjelenés alatt)

 

Ajánlott irodalom:

-        Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc 2014.

-        Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017.

-        Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog. Novotni Alapítvány 2017.

-        Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Novotni Kiadó, 2016.

-        Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Patrocínium Kiadó, 2017.

Vissza