Gazdasági jog (GTK), nappali tagozat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Gazdasági jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT14GT1N

Gazdaságtudományi Kar

Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzési szak

I. évf. nappali

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az alapvető gazdasági folyamatokat szabályozó jogi normák, jogintézmények alapjainak

bemutatása a hallgatók számára.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Kedd 10-12-ig - A/1. 316.

 

 1. Jogi alapfogalmak (jogforrások, a magánjog rendszere, a polgári jogi jogviszony, a jogi tények, a jogalkalmazói tevékenység)
 2. Személyek joga (Jogalanyiság és jogképesség, a cselekvőképesség, személyhez fűződő jogok)
 3. Jogi személyek általános szabályai
 4. A gazdasági társaságok joga I. (Általános szabályok, a kkt., bt., a kft. és az rt.)
 5. A gazdasági társaságok joga II. (Átalakulás, kisebbségvédelem, hitelezővédelem, vállalatcsoportok)
 6. Dologi jog (A tulajdonjogviszony alanyai, tárgya és tartalma, a tulajdonszerzési módok, a tulajdonjog védelme, a közös tulajdon)
 7. Kötelmi jog I. (a kötelmi jog közös szabályai)
 8. Kötelmi jog II. (A szerződések általános szabályai – alapelvek, a szerződés létrejötte, módosítása)
 9. Kötelmi jog III. (A szerződések érvénytelensége, és megszűnése)
 10. Kötelmi jog IV. (A szerződés teljesítése, biztosítékok, a szerződésszegés szabályai)
 11. Egyes szerződések I. (adásvétel, ajándékozás, vállalkozás)
 12. Egyes szerződések II. (megbízás, bizomány, fuvarozás, letét)
 13. Egyes szerződések III. (bérlet, haszonbérlet, pénzszolgáltatási szerződések, lízing, koncesszió)
 14. Szerzői jog és iparjogvédelem
 15. Versenyjog és fogyasztóvédelem

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt). A kollokvium értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik.

A félévi vizsgaidőpontok a tanszéki hirdetőtáblán, a tanszéki honlapon és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Gazdasági jog (elektronikus tananyag, megjelenés alatt)
 2. előadások anyaga

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                              e. docens

Vissza