Gazdasági jog (GTK) levelező tagozat

TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Gazdasági jog c. tárgy

II. évf. levelező

 

Gazdaságtudományi Kar – BA képzés

Gazdálkodás és menedzsment szak

 

2015/2016. tanév, II. félév

 

Tantárgy kódja: 

 

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Gazdasági jog

 

Heti (félévi) óraszám:

5. félév

levelező tagozat: 9 óra/félév előadás

 

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 3 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): a tárgy nem igényel előtanulmányokat.

 

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az alapvető gazdasági folyamatokat szabályozó jogi normák, jogintézmények alapjainak bemutatása a hallgatók számára.

 

Tananyag leírása:

 

 1. Jogi alapfogalmak (jogforrások, a magánjog rendszere, a polgári jogi jogviszony, a jogi tények, a jogalkalmazói tevékenység)
 2. Személyek joga (Jogalanyiság és jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személy mibenléte, egyes jogi személyek a Ptk-ban, a szövetkezet)
 3. A gazdasági társaságok joga I. (Általános szabályok, a kkt., bt., a kft. és az rt.)
 4. A gazdasági társaságok joga II. (Átalakulás, kisebbségvédelem, hitelezővédelem, vállalatcsoportok)
 5. A gazdálkodó szervezetek működési zavarai, illetve jogutód nélküli megszűnése
 6. Tulajdonjog (A tulajdonjogviszony alanyai, tárgya és tartalma, a tulajdonszerzési módok, a tulajdonjog védelme, a közös tulajdon)
 7. Egyes kötelemkeletkeztető tényállások I. (a polgári jogi felelősség és a jogalap nélküli gazdagodás)
 8. Egyes kötelemkeletkeztető tényállások II. (A szerződések közös szabályai – alapelvek, a szerződés létrejötte, érvénytelensége, módosítása és megszűnése)
 9. Egyes kötelemkeletkeztető tényállások III. (A szerződés teljesítése, biztosítékok, a szerződésszegés szabályai)
 10. Egyes szerződések I. (adásvétel, szállítás, mezőgazdasági termékértékesítés, közüzemi szerződés, vállalkozás)
 11. Egyes szerződések II. (megbízás, bizomány, fuvarozás, szállítmányozás, letét, biztosítás)
 12. Egyes szerződések III. (bérlet, haszonbérlet, pénzszolgáltatási szerződések, értékpapír szerződések, lízing, koncesszió)
 13. Iparjogvédelem (a szabadalom és a használati minta, formatervezési minta, az árujelzők oltalma, a licenciaszerződések)
 14. Versenyjog és fogyasztóvédelem
 15. Munkavégzési viszonyok szabályozásának rendszere.
 • A kollektív munkajog kérdései
 • Az individuális munkajog szabályai
 • Jogellenes munkaviszony megszüntetése
 • Csoportos létszámcsökkentés
 • Tanulmányi szerződés
 • Munkaidő-pihenőidő
 • Munkavállaló kártérítési felelőssége

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

 

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a kollokvium értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

Tananyag részletezése:

Kriston Edit - Pusztahelyi Réka - Sápi Edit:  Polgári jogi alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014

Az oktatásban felhasznált fontosabb technikai segédeszközök: -

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadáson elhangzottak és az írott tananyag alapján felkészülés a vizsgára.

 

                                                                                                                                         Dr. Barzó Tímea

                                                                                                                             tanszékvezető egyetemi docens

 

                                                                                                                                                ME-ÁJK CTI

 

                                                                                                                                    Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Vissza