Hallgatói hirdetmények

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati felhívás

NEMZETi FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra

a 2017/2018. tanévre

 

A pályázat beadásának határideje:                                    2017. június 27. (kedd) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:            a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2016/2017-es tanév megfelelő oktatási időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

 • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2017/2018. tanév – kitöltve, a tanulmányi eredmények a Hallgatói Központ (HK) által igazolva, a többi cella a Kar által igazolva, lepecsételve.
 •  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról.
 • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2017. június 29-én a kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2017. július 7-én 12 óráigírásos formában a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába nyújtható be.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

 

 

Prof. Dr. Torma András

rektor

Kerekasztal beszélgetés

Kerekasztal beszélgetés

A Bűnügyi Tudományok Intézete 2017. május 4. napján  a Pénzmosás elleni küzdelem aktuális gyakorlati kérdései címmel kerekasztal beszélgetést és TDK ülést szervez.

A rendezvény helye: Miskolci Egyetem A/6. épület Dékáni Tanácsterem (A/6. 31. sz.)

Időpontja: 2017. május 4 (csütörtök) 14-16 óra

A rendezvényen a pénzmosás elleni fellépésben kiemelt fontosságú szerepet betöltő intézmények - így a Pénzmosás Elleni Információs Iroda, bíróság, ügyészség, preventív szereplők - képviselői fognak gyakorlati jellegű előadást tartani interaktív formában.

A kerekasztal beszélgetés az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg.

A 2016/17. tanév 2. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

Elővizsga: 2017. május 8-tól május 13-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2017. május 15-től 2017. június 26-ig tart.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2017. május 2-án 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:

 

- akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

- akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy határidőn túli költségtérítés megfizetése esetén telefonon (565-111/1306), vagy e-mailen (civje@uni-miskolc.hu) jelezzék munkatársunknak a befizetés megtörténtét, mert a vizsgára jelentkezési lehetőséget csak ezt követően tudjuk visszaállítani. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történő utalás után a Neptun rendszerben megjelent összeget ténylegesen teljesítik is. Az egyenlegükön megjelenő összeget Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:

- aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket),

- tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

- „iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem vizsgaidőszakonként számolandó, hanem a tárgy teljesítésének teljes időtartamára),

- „vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem vizsgázott, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, automatikusan előíródik a mulasztási díj. Ilyenkor, amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni,

- költségtérítés vagy egyéb díj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat).

 

Aláírás pótlás:

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 50. § (8) bekezdés

„A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen tíz munkanapon 2017. május 26-ig) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

Tájékoztató a díszes diploma igénylésről

A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, régi, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is adjon ki Karunk.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, díszes hengerben tárolt, nagy alakú kivitelben készül.

 

A díszes diplomát 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli, melyet csak a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

A diploma átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik, és csak azok igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevélre is jogosultak.

 

Az alábbi kérelmet 2017. május 15. napig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sz. melléklet

 

Díszes diploma igénylő

 

Kérelem

 

 

 

Hallgató neve: ………………………………………………..…….

Neptunkód: ……………………….

Tagozat: nappali/levelező

 

Oklevél kiállítás dátuma/várható dátuma: …………………………..

 

Alulírott joghallgató a díszes diploma elkészítését kérem és vállalom, hogy a 13.000,- Ft költséget a megadott határidőre befizetem a NEPTUN rendszeren keresztül.

 

 

Dátum:………………………………………

 

 

 

 

…...…………………………………..

aláírás

Ösztöndíjas foglalkoztatás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

 

 • Időtartama: 12 hónap.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 130.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
 • A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:
 • Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggelkerül sor:
  • műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)
  • informatikai terület (programtervező matematikus, programozó matematikus, mérnökinformatikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár)
 • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
 • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
 • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).
 • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)
 • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)

 

További feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.

Előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Jelentkezési határidő: folyamatos

 

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a CsakB@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

Összes találat: 36
Vissza