Hallgatói hirdetmények

Tájékoztatók a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban.

A Hivatal által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről, a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról, valamint a magyar állami ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb információkról készített tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva érhetőek el.

Köztársasági Ösztöndíj

Köztársasági Ösztöndíj

Állam- és Jogtudományi Kar

2014/15. tanév

Az ágazati miniszter minden évben pályázatot hirdet Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére. Pályázatot azok nyújthattak be a 2013/14. tanév vizsgaidőszakának végéig, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, különböző szakmai pályamunkákat készítettek, s azzal díjat nyertek, demonstrátori tevékenységet végeztek, illetve közösségi munkában vettek részt.

A felhívásra 8 pályázat érkezett. Rangsorolás alapján 2 fő nyerte el a Köztársasági Ösztöndíjat:

 

Majoros Tünde         J - 403

Kiss Lilla Nóra         J – 404

 

A nyertes pályázóknak szívből gratulálunk!

Egyéni tanrend tájékoztató

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 40. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem előterjesztéséről, és elbírálásának szempontjairól

 

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz.

 

A HKR 40. §-a szerint „A kar a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltányolható okból nem tud eleget tenni a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségeinek.”

A KHKR 15. §-a szerint: „Kedvezményes tanulmányi rend, illetve egyéni felkészülés kérhető különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén. Így különösen: egészségügyi okok, szociális körülmények, párhuzamos képzésben való részvétel-, illetve többlet-tanulmányok vállalása, és a tanulmányok külföldön való folytatása miatt.

 

A kérelem és mellékletei:

 

 1. A kérelmet papír alapon kell előterjeszteni az arra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a http://www.uni-miskolc.hu/euk/ linken található letölthető nyomtatványok menüből  nyomtatható ki. Benyújtása személyesen vagy postai úton történik az ÁJK  Dékáni Hivatalba (A/6. épület fszt. 6/a. szoba, ügyintézője: Baranyi Zita igazgatási ügyintéző).
 2. Az indokolt kérelmet a tanulmányi dékánhelyettesnek kell címezni. Nem elegendő a nyomtatvány beadása, azt megfelelően indokolni kell!
 3. A kérelemmel egyidejűleg (nem utólag) be kell csatolni azokat az okiratokat is, melyek a kérelem alapjául szolgáló tényeket támasztják alá, pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást stb.

 

Ha a kérelem nem tartalmaz indokolást, ill. a kérelemmel együtt nem kerültek becsatolásra a kérelem engedélyezésének alapját igazoló okiratok, a kérelem mint érdemi elbírálásra alkalmatlan elutasításra kerül.

 

A kérelem előterjesztésének határideje és a kötelező tanszéki vélemény:

 

HKR 40. § (2)-(3) bekezdései szerint: „A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak első hetének végéig kell benyújtania a kar dékáni hivatalába. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató kedvezményes számonkérési rendet kér, és amennyiben lehetséges, az abban foglaltakat okirattal kell alátámasztani.

A kérelmet az érintett tárgy tantárgyfelelőse (és/vagy az illetékes tanszék/intézet vezetője) véleményezi. A véleményben a tárgy teljesítésének (ha van, a kreditpont megszerzésének) feltételeire, módjára és idejére javaslatot kell tenni.

 

FONTOS! A Szabályzat értelmében a kérelmet tehát a tantárgyfelelős, vagy az érintett tanszék vezetője által véleményezve a szorgalmi időszak első hetének végéig kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban.  

Mindez azt jelenti, hogy a kérelmező hallgató felelőssége, hogy az általa előterjesztett kérelem előzetes tanszéki véleményeztetéséről gondoskodjon, nem elegendő a nyomtatványt otthagyni a tanszéki adminisztráción, a kérelmező hallgatónak kell megkeresnie a tantárgyfelelőst, vagy az illetékes tanszékvezetőt. A tanszéki vélemény időben történő beszerzése érdekében indokolt előzetes időpont egyeztetése a tantárgyfelelőssel, tanszékvezetővel, vagy az oktató fogadóórában történő megkeresése. Az oktatók email elérhetősége a tanszéki honlapokon, ill. az egyetemi honlap telefonkönyv menüpontja alatt megtalálható.  

Az a kérelem, ami a szorgalmi időszak első hetének végét követően érkezik be, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ennek indoka, hogy a kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki/intézeti vélemény figyelembevételével a kari Tanulmányi Bizottság dönt, a szorgalmi időszak második hetében (HKR 40. § (4) bekezdés). Ez alól egyetlen kivételt engednek a Szabályzatok: ha a kérelem alapjául szolgáló ok később következik be, erre azonban a kérelemben feltétlenül utalni kell. (HKR 40. § (5) bekezdés és KHKR 15. § (2) bekezdés)

 

A kérelem alapjául szolgáló okok értelmezése:

 

-       Tartós, súlyos betegség: Az a hallgató kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége miatt nem tud rendszeresen megjelenni az előadásokon és/vagy gyakorlatokon illetve betegsége akadályozza abban, hogy a vizsgaidőszakban tegye le vizsgáit. Érvényes szakorvosi igazolást kell csatolni!

 

-       3 évesnél fiatalabb gyermek nevelése: A kérelem benyújtásának időpontjában a hallgatónak 3 évesnél fiatalabb gyermeke van. Tekintettel arra, hogy a gyermek 3 éves korától rendelkezésre állnak állami finanszírozású intézmények a gyermek elhelyezésére (óvoda), ezért a 3 évnél idősebb gyermek esetén a kérelem nem teljesíthető. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni!

 

-       Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető kedvezményes tanulmányi és vizsgarend. Kivétel: a veszélyeztetett terhes hallgató, aki bármikor kérelmezheti az egyéni tanulmányi rendet. Orvosi igazolás csatolása szükséges!

 

-       Külföldi ösztöndíj: Az a hallgató kérheti, aki tanulmányaival kapcsolatban ösztöndíjban részesül (pl. Erasmus) abban a félévben, amikor külföldön tanul. Az azt követő félévben kizárólag az elmaradt vizsgák pótlására kérhető egyéni vizsgarend. Igazolás szükséges az elnyert ösztöndíjról, és a külföldi képzés időtartamáról!

 

-       Párhuzamos képzésben való részvétel: Erre tekintettel csak akkor nyújtható be kérelem, amennyiben a jogi karon később kezdte meg tanulmányait a hallgató. Jogviszony igazolás szükséges. Amennyiben óraütközésre hivatkozva kért felmentést óralátogatás alól, csatolni kell mindkét képzés órarendjét!

 

-       Kiemelkedő sporttevékenység: Abban az esetben lehet indokolt, ha a hallgató kiemelkedő sporttevékenységet (pl: nemzeti válogatott tagja, olimpiai csapatban való részvétel, helyi kiemelkedő sportklub sportolója stb.) végez. Sportklub igazolása szükséges!

 

-       Külföldi munkavégzés: Erre tekintettel kizárólag levelező tagozatos hallgató kérhet felmentést, amennyiben a hallgató hivatalosan tudja igazolni a külföldi munkavégzést. Igazolás csatolása szükséges a kérelemmel együtt!

 

-       Szociális alapon: Az a hallgató kérheti, akinek kereső tevékenységből származó jövedelme nincs, és így az utazás, szállás költségeit nem tudja finanszírozni. Igazolás a szociális ellátásról!

 

-       Munkavállalás: Nappali tagozatos hallgató csak heti 20 órát meg nem haladó munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kérhet indokoltan egyéni tanulmányi rendet, de csak abban az esetben, ha költségtérítéses (önköltséges) formában végzi a tanulmányait.

Annak a nappali tagozatos hallgatónak, aki államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában folytatja tanulmányait, munkavégzésre irányuló jogviszonyra hivatkozással nem engedélyezhető egyéni tanulmányi és vizsgarend.  

 

-       Elmaradt tárgyak pótlása: Olyan tárgyak pótlása érdekében, amelyeket a mintatanterv szerint a hallgatónak már teljesítenie kellett volna, kérelem nem nyújtható be. A kedvezményes tanulmányi rend nem a mintatantervhez képest való lemaradás pótlását szolgálja.

HKR változások

Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Miskolci Egyetem Szenátusa a 2014. június 20. napján tartott ülésén 302/2014. sz. határozatával elfogadta az új Hallgatói Követelményrendszer szabályait.

A szabályzat 2014. szeptember 1. napján lép hatályba, erre tekintettel 2014. augusztus 15. napjától tekinthető meg a Miskolci Egyetem honlapján.

 

Kérem, hogy az új szabályzat rendelkezéseit szíveskedjenek áttekinteni.

 

Az új szabályozást illetően engedjék meg, hogy néhány fontosabb módosításra külön is felhívjam szíves figyelmüket.

 

 1. A legfontosabb módosítás a HKR 30. § és 118. § (5) bekezdése: a 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesítő önköltséges hallgatók – és ezt követően felmenő rendszerben – minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Ezen hallgatók esetében az önköltségszámítás módszertana egységes lesz a Miskolci Egyetemen: a képzési idő alatt az önköltség 100 %-át köteles a hallgató fizetni, függetlenül attól, hogy hány kreditértékű tantárgyat vesz fel, míg a képzési idő túllépése esetén az önköltség 60 %-ának fizetésére köteles.

 

A 2014/2015. tanév I. félévét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesítő költségtérítéses/önköltséges hallgatók változatlan feltételek mellett fejezhetik be tanulmányaikat, ugyanakkor kérem, hogy fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani arra a szabályra, mely szerint egy félév csak akkor minősül aktív félévnek, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkeznek, és legalább egy tantárgyat felvesznek. A félév aktiválását a szorgalmi időszak első 15 napjában lehet indokolás nélkül visszavonni. Ezt követően az adott félév aktív lesz, és a hallgató az önköltség/költségtérítés teljes összegét köteles megfizetni függetlenül attól, hogy az órákat látogatja-e, illetve tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz-e.

 

 1. Több kérelem benyújtásának határideje módosul, melyeket az új szabályzat 2. sz. mellékletében olvashatnak összefoglaló jelleggel.

 

 1. Az új szabályzat 43. § (5) bekezdése alapján egy adott tantárgyból megszerzett aláírás érvényességi ideje 3 félév (mesterképzésen 2 félév). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hallgató az adott tárgyból három féléven (illetve mesterképzésen két féléven) belül nem tud vizsgajegyet szerezni, az adott tárgyat ismét fel kell vennie, és teljesítenie kell az aláírás feltételeit. E szabályt a 2014. szeptember 1. napja után megszerzett aláírásokra kell alkalmazni.

 

 1. Az 50. § (5) bekezdése lehetőséget teremt az aláírás végleges megtagadására, előadások esetén 40 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás, szemináriumok, gyakorlatok, terepgyakorlatok, labor stb. esetén 30 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

 1. Az 50. § (8) bekezdése alapján aláírást/gyakorlati jegyet csak a vizsgaidőszak első két hetében lehet pótolni. Ezt követően már csak rektori engedély birtokában. A (9) bekezdés ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók a sikeres gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első két hetében ingyenesen egyszeri alkalommal javíthassák.

 

 1. Az 52. § (1) bekezdésnek megfelelően a hallgatók a vizsgákról az előző nap (és nem munkanap) 12.00 órájáig le, illetve fel tudnak jelentkezni.

 

 1. Az 56. § szerint a sikeres vizsgajegyek javítása egy vizsgaidőszakban tantárgyanként egy alkalommal ingyenes lehetséges.

 

 1. A 117. § (2) bekezdése alapján a költségtérítés/önköltség fizetésének határideje: a tétel Neptun rendszerben történő kiírásától számított 7 nap, ezért kérem, hogy a megfelelő fedezet gyűjtőszámlán történő biztosításáról e határidőt figyelembe véve szíveskedjenek gondoskodni.

 

A 2014/2015. tanévre eredményes felkészülést kívánok a Miskolci Egyetem minden hallgatójának!

 

Tisztelettel:

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna

tanulmányi rektorhelyettes

Tájékoztató a kreditbeszámítási eljárásról

Tisztelt Hallgatók!

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 29- § (5) bekezdése szerint:

Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább 75 %-ban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. A kreditátviteli bizottság az előzetesen megszerzett tudást, munkatapasztalatot – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.

 

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszerének 34. §-a szerint:

A hallgató a korábban teljesített tantárgyak tanulmányi-, illetve vizsgakötelezettség tekintetében – a befogadó szak Kreditátviteli Bizottságától – kérheti a kreditbeszámítást.

A hallgatónak – a korábban lezárt tanulmányai alapján – a beszámítási kérelmét a tantárgyfelvételt megelőző félévhez tartozó vizsgaidőszak harmadik hetéig kell benyújtani a kérelem indokolásával, valamint az indokolást igazoló dokumentumokkal. A Bizottság szükség esetén további igazolásokat kérhet az elbíráláshoz. A határozatról a regisztrációs hét kezdetéig értesíteni kell a hallgatót.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Karon az alábbi Kreditátviteli Bizottságok működnek:

Jogász szak 

elnök

Dr. Wopera Zsuzsa

intézetigazgató egyetemi docens,

általános és tanulmányi dékán-helyettes

 

 

tagok

Dr. Gula József

egyetemi docens

 

Dr. Nagy Adrienn

egyetemi docens

Hallgatói névsorban szereplők A-K-ig:

ügyintéző: Szabó Emese

igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 117. szoba, 22-99 mellék

Hallgatói névsorban szereplők L-Zs-ig

ügyintéző: Hodosi Gabriella

igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 222. szoba, 23-16 mellék

Igazságügyi igazgatási alapszak

elnök

Dr. Farkas Ákos

intézetigazgató egyetemi tanár, szakfelelős

 

 

tagok

Dr. Erdős Éva tanszékvezető egyetemi docens, gazdasági és fejlesztési dékán-helyettes

 

Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 127. szoba, 13-52 mellék

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak

elnök

Dr. Bíró György

intézetigazgató egyetemi tanár, szakfelelős

 

 

tagok

Dr. Csák Csilla tanszékvezető egyetemi docens, tudományos- és nemzetközi dékán-helyettes

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

 

ügyintéző: Subáné Révész Katalin igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 112. szoba, 12-43. mellék

 

 

Közigazgatás szervező alapszak (kifutó képzés: Igazgatásszervező alapszak)

elnök

Dr. Torma András egyetemi tanár, dékán

 

 

tagok

Dr. Nyitrai Péter tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

ügyintéző: Szigeti Erika igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 211. szoba, 13-54. mellék

Közigazgatási mesterképzési szak kifutó képzés

elnök

Dr. Torma András egyetemi tanár, dékán

 

 

tagok

Dr. Nyitrai Péter tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

ügyintéző: Szigeti Erika, , A/6. ép. 211. szoba, 13-54. mellék

Jogi felsőoktatási szakképzés (kifutó képzés: jogi asszisztens szak)

elnök

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea

 

 

tagok

Dr. Hallók Tamás egyetemi adjunktus

 

Dr. Jakab Nóra egyetemi adjunktus

ügyintéző: Subáné Révész Katalin igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 112. szoba, 12-43. mellék

 

A Kar Hallgatói Önkormányzatának képviseletében a Bizottságok munkájában – tanácskozási joggal – részt vesz két-két hallgató, akiket az Önkormányzat választ meg egy évi időtartamra.

 

Felhívom a Tisztelt Hallgatók figyelmét arra, hogy a jövőben csak a fenti szabályban rögzített határidőig benyújtott és a szükséges dokumentumokkal, bizonyítékokkal alátámasztott kreditbeszámítási kérelmekről döntenek érdemben a Kreditátviteli Bizottságok. A határidőn túl benyújtott kérelmeket minden esetben – határidőn túl benyújtott kérelemként – el fogja utasítani.

Ezért javaslom minden hallgatónak, hogy – saját érdekében - időben kezdjen intézkedni a kreditbeszámítási kérelmének a benyújtásáról.

 

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a kreditbeszámítás nem jár költségtérítési kedvezménnyel, tehát a jövőben a felvett tárgyak kreditértékét kell megfizetni, és nem kerül levonásra a kreditelismeréssel beszámított tárgyak kreditértéke.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány az alábbi címről letölthető: http://jogikar.uni-miskolc.hu/hall_nyomtatvany

 

Prof. Dr. Farkas Ákos

mb. dékán

dékán

Összes találat: 58
Vissza