Hallgatói hirdetmények

Primus Ösztöndíj 2015.

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött, amelyben 10 fő, nappali tagozatra felvett hallgató részesül 5 hónapon keresztül havi 20.000.- Ft összegben. Az adományozás elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

a)      az OKTV magyar vagy történelem versenyén legmagasabb helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára első helyen jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére

 

b)      a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett szónokversenyen legjobb helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára első helyen jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére

 

c)      a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen legjobb helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára első helyen jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére

 

d)      azon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára első helyen jelentkezett és felvett, elsőéves hallgatók részére, akiknek a legmagasabb volt a felvételi pontszámuk     

 

Az ösztöndíj a hallgatót csak egy jogcímen illeti meg függetlenül attól, hogy több feltételnek is megfelelne.

Primus Ösztöndíjban részesül 2015-ben:

 1. Barják Annamária       jogász szak
 2. Csontos Csaba             munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak
 3. Hajdu Dániel             jogász szak
 4. Harsányi Csilla           jogász szak
 5. Hornyák Olivér           jogász szak
 6. Kapás Péter                 jogász szak
 7. Kardos Sára Patrícia   jogász szak
 8. Prokopics Zsófia        jogász szak
 9. Somsák Szilvia Petra jogász szak
 10. Szikszai Marcell          jogász szak

 

A  díjazottaknak gratulálunk!

Tájékoztatók a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban.

A Hivatal által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről, a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról, valamint a magyar állami ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb információkról készített tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva érhetőek el.

Köztársasági Ösztöndíj

Köztársasági Ösztöndíj

Állam- és Jogtudományi Kar

2014/15. tanév

Az ágazati miniszter minden évben pályázatot hirdet Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére. Pályázatot azok nyújthattak be a 2013/14. tanév vizsgaidőszakának végéig, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, különböző szakmai pályamunkákat készítettek, s azzal díjat nyertek, demonstrátori tevékenységet végeztek, illetve közösségi munkában vettek részt.

A felhívásra 8 pályázat érkezett. Rangsorolás alapján 2 fő nyerte el a Köztársasági Ösztöndíjat:

 

Majoros Tünde         J - 403

Kiss Lilla Nóra         J – 404

 

A nyertes pályázóknak szívből gratulálunk!

Egyéni tanrend tájékoztató

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 40. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem előterjesztéséről, és elbírálásának szempontjairól

 

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz.

 

A HKR 40. §-a szerint „A kar a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltányolható okból nem tud eleget tenni a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségeinek.”

A KHKR 15. §-a szerint: „Kedvezményes tanulmányi rend, illetve egyéni felkészülés kérhető különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén. Így különösen: egészségügyi okok, szociális körülmények, párhuzamos képzésben való részvétel-, illetve többlet-tanulmányok vállalása, és a tanulmányok külföldön való folytatása miatt.

 

A kérelem és mellékletei:

 

 1. A kérelmet papír alapon kell előterjeszteni az arra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a http://www.uni-miskolc.hu/euk/ linken található letölthető nyomtatványok menüből  nyomtatható ki. Benyújtása személyesen vagy postai úton történik az ÁJK  Dékáni Hivatalba (A/6. épület fszt. 6/a. szoba, ügyintézője: Baranyi Zita igazgatási ügyintéző).
 2. Az indokolt kérelmet a tanulmányi dékánhelyettesnek kell címezni. Nem elegendő a nyomtatvány beadása, azt megfelelően indokolni kell!
 3. A kérelemmel egyidejűleg (nem utólag) be kell csatolni azokat az okiratokat is, melyek a kérelem alapjául szolgáló tényeket támasztják alá, pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást stb.

 

Ha a kérelem nem tartalmaz indokolást, ill. a kérelemmel együtt nem kerültek becsatolásra a kérelem engedélyezésének alapját igazoló okiratok, a kérelem mint érdemi elbírálásra alkalmatlan elutasításra kerül.

 

A kérelem előterjesztésének határideje és a kötelező tanszéki vélemény:

 

HKR 40. § (2)-(3) bekezdései szerint: „A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak első hetének végéig kell benyújtania a kar dékáni hivatalába. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató kedvezményes számonkérési rendet kér, és amennyiben lehetséges, az abban foglaltakat okirattal kell alátámasztani.

A kérelmet az érintett tárgy tantárgyfelelőse (és/vagy az illetékes tanszék/intézet vezetője) véleményezi. A véleményben a tárgy teljesítésének (ha van, a kreditpont megszerzésének) feltételeire, módjára és idejére javaslatot kell tenni.

 

FONTOS! A Szabályzat értelmében a kérelmet tehát a tantárgyfelelős, vagy az érintett tanszék vezetője által véleményezve a szorgalmi időszak első hetének végéig kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban.  

Mindez azt jelenti, hogy a kérelmező hallgató felelőssége, hogy az általa előterjesztett kérelem előzetes tanszéki véleményeztetéséről gondoskodjon, nem elegendő a nyomtatványt otthagyni a tanszéki adminisztráción, a kérelmező hallgatónak kell megkeresnie a tantárgyfelelőst, vagy az illetékes tanszékvezetőt. A tanszéki vélemény időben történő beszerzése érdekében indokolt előzetes időpont egyeztetése a tantárgyfelelőssel, tanszékvezetővel, vagy az oktató fogadóórában történő megkeresése. Az oktatók email elérhetősége a tanszéki honlapokon, ill. az egyetemi honlap telefonkönyv menüpontja alatt megtalálható.  

Az a kérelem, ami a szorgalmi időszak első hetének végét követően érkezik be, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ennek indoka, hogy a kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki/intézeti vélemény figyelembevételével a kari Tanulmányi Bizottság dönt, a szorgalmi időszak második hetében (HKR 40. § (4) bekezdés). Ez alól egyetlen kivételt engednek a Szabályzatok: ha a kérelem alapjául szolgáló ok később következik be, erre azonban a kérelemben feltétlenül utalni kell. (HKR 40. § (5) bekezdés és KHKR 15. § (2) bekezdés)

 

A kérelem alapjául szolgáló okok értelmezése:

 

-       Tartós, súlyos betegség: Az a hallgató kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége miatt nem tud rendszeresen megjelenni az előadásokon és/vagy gyakorlatokon illetve betegsége akadályozza abban, hogy a vizsgaidőszakban tegye le vizsgáit. Érvényes szakorvosi igazolást kell csatolni!

 

-       3 évesnél fiatalabb gyermek nevelése: A kérelem benyújtásának időpontjában a hallgatónak 3 évesnél fiatalabb gyermeke van. Tekintettel arra, hogy a gyermek 3 éves korától rendelkezésre állnak állami finanszírozású intézmények a gyermek elhelyezésére (óvoda), ezért a 3 évnél idősebb gyermek esetén a kérelem nem teljesíthető. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni!

 

-       Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető kedvezményes tanulmányi és vizsgarend. Kivétel: a veszélyeztetett terhes hallgató, aki bármikor kérelmezheti az egyéni tanulmányi rendet. Orvosi igazolás csatolása szükséges!

 

-       Külföldi ösztöndíj: Az a hallgató kérheti, aki tanulmányaival kapcsolatban ösztöndíjban részesül (pl. Erasmus) abban a félévben, amikor külföldön tanul. Az azt követő félévben kizárólag az elmaradt vizsgák pótlására kérhető egyéni vizsgarend. Igazolás szükséges az elnyert ösztöndíjról, és a külföldi képzés időtartamáról!

 

-       Párhuzamos képzésben való részvétel: Erre tekintettel csak akkor nyújtható be kérelem, amennyiben a jogi karon később kezdte meg tanulmányait a hallgató. Jogviszony igazolás szükséges. Amennyiben óraütközésre hivatkozva kért felmentést óralátogatás alól, csatolni kell mindkét képzés órarendjét!

 

-       Kiemelkedő sporttevékenység: Abban az esetben lehet indokolt, ha a hallgató kiemelkedő sporttevékenységet (pl: nemzeti válogatott tagja, olimpiai csapatban való részvétel, helyi kiemelkedő sportklub sportolója stb.) végez. Sportklub igazolása szükséges!

 

-       Külföldi munkavégzés: Erre tekintettel kizárólag levelező tagozatos hallgató kérhet felmentést, amennyiben a hallgató hivatalosan tudja igazolni a külföldi munkavégzést. Igazolás csatolása szükséges a kérelemmel együtt!

 

-       Szociális alapon: Az a hallgató kérheti, akinek kereső tevékenységből származó jövedelme nincs, és így az utazás, szállás költségeit nem tudja finanszírozni. Igazolás a szociális ellátásról!

 

-       Munkavállalás: Nappali tagozatos hallgató csak heti 20 órát meg nem haladó munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kérhet indokoltan egyéni tanulmányi rendet, de csak abban az esetben, ha költségtérítéses (önköltséges) formában végzi a tanulmányait.

Annak a nappali tagozatos hallgatónak, aki államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában folytatja tanulmányait, munkavégzésre irányuló jogviszonyra hivatkozással nem engedélyezhető egyéni tanulmányi és vizsgarend.  

 

-       Elmaradt tárgyak pótlása: Olyan tárgyak pótlása érdekében, amelyeket a mintatanterv szerint a hallgatónak már teljesítenie kellett volna, kérelem nem nyújtható be. A kedvezményes tanulmányi rend nem a mintatantervhez képest való lemaradás pótlását szolgálja.

HKR változások

Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Miskolci Egyetem Szenátusa a 2014. június 20. napján tartott ülésén 302/2014. sz. határozatával elfogadta az új Hallgatói Követelményrendszer szabályait.

A szabályzat 2014. szeptember 1. napján lép hatályba, erre tekintettel 2014. augusztus 15. napjától tekinthető meg a Miskolci Egyetem honlapján.

 

Kérem, hogy az új szabályzat rendelkezéseit szíveskedjenek áttekinteni.

 

Az új szabályozást illetően engedjék meg, hogy néhány fontosabb módosításra külön is felhívjam szíves figyelmüket.

 

 1. A legfontosabb módosítás a HKR 30. § és 118. § (5) bekezdése: a 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesítő önköltséges hallgatók – és ezt követően felmenő rendszerben – minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Ezen hallgatók esetében az önköltségszámítás módszertana egységes lesz a Miskolci Egyetemen: a képzési idő alatt az önköltség 100 %-át köteles a hallgató fizetni, függetlenül attól, hogy hány kreditértékű tantárgyat vesz fel, míg a képzési idő túllépése esetén az önköltség 60 %-ának fizetésére köteles.

 

A 2014/2015. tanév I. félévét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesítő költségtérítéses/önköltséges hallgatók változatlan feltételek mellett fejezhetik be tanulmányaikat, ugyanakkor kérem, hogy fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani arra a szabályra, mely szerint egy félév csak akkor minősül aktív félévnek, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkeznek, és legalább egy tantárgyat felvesznek. A félév aktiválását a szorgalmi időszak első 15 napjában lehet indokolás nélkül visszavonni. Ezt követően az adott félév aktív lesz, és a hallgató az önköltség/költségtérítés teljes összegét köteles megfizetni függetlenül attól, hogy az órákat látogatja-e, illetve tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz-e.

 

 1. Több kérelem benyújtásának határideje módosul, melyeket az új szabályzat 2. sz. mellékletében olvashatnak összefoglaló jelleggel.

 

 1. Az új szabályzat 43. § (5) bekezdése alapján egy adott tantárgyból megszerzett aláírás érvényességi ideje 3 félév (mesterképzésen 2 félév). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hallgató az adott tárgyból három féléven (illetve mesterképzésen két féléven) belül nem tud vizsgajegyet szerezni, az adott tárgyat ismét fel kell vennie, és teljesítenie kell az aláírás feltételeit. E szabályt a 2014. szeptember 1. napja után megszerzett aláírásokra kell alkalmazni.

 

 1. Az 50. § (5) bekezdése lehetőséget teremt az aláírás végleges megtagadására, előadások esetén 40 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás, szemináriumok, gyakorlatok, terepgyakorlatok, labor stb. esetén 30 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

 1. Az 50. § (8) bekezdése alapján aláírást/gyakorlati jegyet csak a vizsgaidőszak első két hetében lehet pótolni. Ezt követően már csak rektori engedély birtokában. A (9) bekezdés ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók a sikeres gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első két hetében ingyenesen egyszeri alkalommal javíthassák.

 

 1. Az 52. § (1) bekezdésnek megfelelően a hallgatók a vizsgákról az előző nap (és nem munkanap) 12.00 órájáig le, illetve fel tudnak jelentkezni.

 

 1. Az 56. § szerint a sikeres vizsgajegyek javítása egy vizsgaidőszakban tantárgyanként egy alkalommal ingyenes lehetséges.

 

 1. A 117. § (2) bekezdése alapján a költségtérítés/önköltség fizetésének határideje: a tétel Neptun rendszerben történő kiírásától számított 7 nap, ezért kérem, hogy a megfelelő fedezet gyűjtőszámlán történő biztosításáról e határidőt figyelembe véve szíveskedjenek gondoskodni.

 

A 2014/2015. tanévre eredményes felkészülést kívánok a Miskolci Egyetem minden hallgatójának!

 

Tisztelettel:

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna

tanulmányi rektorhelyettes

Összes találat: 59
Vissza