Hallgatói hirdetmények

Egyéni tanrend tájékoztató

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 40. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem előterjesztéséről, és elbírálásának szempontjairól

 

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz.

 

A HKR 40. §-a szerint „A kar a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltányolható okból nem tud eleget tenni a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségeinek.”

A KHKR 15. §-a szerint: „Kedvezményes tanulmányi rend, illetve egyéni felkészülés kérhető különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén. Így különösen: egészségügyi okok, szociális körülmények, párhuzamos képzésben való részvétel-, illetve többlet-tanulmányok vállalása, és a tanulmányok külföldön való folytatása miatt.

 

A kérelem és mellékletei:

 

 1. A kérelmet papír alapon kell előterjeszteni az arra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány a http://www.uni-miskolc.hu/euk/ linken található letölthető nyomtatványok menüből  nyomtatható ki. Benyújtása személyesen vagy postai úton történik az ÁJK  Dékáni Hivatalba (A/6. épület fszt. 6/a. szoba, ügyintézője: Baranyi Zita igazgatási ügyintéző).
 2. Az indokolt kérelmet a tanulmányi dékánhelyettesnek kell címezni. Nem elegendő a nyomtatvány beadása, azt megfelelően indokolni kell!
 3. A kérelemmel egyidejűleg (nem utólag) be kell csatolni azokat az okiratokat is, melyek a kérelem alapjául szolgáló tényeket támasztják alá, pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást stb.

 

Ha a kérelem nem tartalmaz indokolást, ill. a kérelemmel együtt nem kerültek becsatolásra a kérelem engedélyezésének alapját igazoló okiratok, a kérelem mint érdemi elbírálásra alkalmatlan elutasításra kerül.

 

A kérelem előterjesztésének határideje és a kötelező tanszéki vélemény:

 

HKR 40. § (2)-(3) bekezdései szerint: „A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak első hetének végéig kell benyújtania a kar dékáni hivatalába. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató kedvezményes számonkérési rendet kér, és amennyiben lehetséges, az abban foglaltakat okirattal kell alátámasztani.

A kérelmet az érintett tárgy tantárgyfelelőse (és/vagy az illetékes tanszék/intézet vezetője) véleményezi. A véleményben a tárgy teljesítésének (ha van, a kreditpont megszerzésének) feltételeire, módjára és idejére javaslatot kell tenni.

 

FONTOS! A Szabályzat értelmében a kérelmet tehát a tantárgyfelelős, vagy az érintett tanszék vezetője által véleményezve a szorgalmi időszak első hetének végéig kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban.  

Mindez azt jelenti, hogy a kérelmező hallgató felelőssége, hogy az általa előterjesztett kérelem előzetes tanszéki véleményeztetéséről gondoskodjon, nem elegendő a nyomtatványt otthagyni a tanszéki adminisztráción, a kérelmező hallgatónak kell megkeresnie a tantárgyfelelőst, vagy az illetékes tanszékvezetőt. A tanszéki vélemény időben történő beszerzése érdekében indokolt előzetes időpont egyeztetése a tantárgyfelelőssel, tanszékvezetővel, vagy az oktató fogadóórában történő megkeresése. Az oktatók email elérhetősége a tanszéki honlapokon, ill. az egyetemi honlap telefonkönyv menüpontja alatt megtalálható.  

Az a kérelem, ami a szorgalmi időszak első hetének végét követően érkezik be, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ennek indoka, hogy a kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki/intézeti vélemény figyelembevételével a kari Tanulmányi Bizottság dönt, a szorgalmi időszak második hetében (HKR 40. § (4) bekezdés). Ez alól egyetlen kivételt engednek a Szabályzatok: ha a kérelem alapjául szolgáló ok később következik be, erre azonban a kérelemben feltétlenül utalni kell. (HKR 40. § (5) bekezdés és KHKR 15. § (2) bekezdés)

 

A kérelem alapjául szolgáló okok értelmezése:

 

-       Tartós, súlyos betegség: Az a hallgató kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége miatt nem tud rendszeresen megjelenni az előadásokon és/vagy gyakorlatokon illetve betegsége akadályozza abban, hogy a vizsgaidőszakban tegye le vizsgáit. Érvényes szakorvosi igazolást kell csatolni!

 

-       3 évesnél fiatalabb gyermek nevelése: A kérelem benyújtásának időpontjában a hallgatónak 3 évesnél fiatalabb gyermeke van. Tekintettel arra, hogy a gyermek 3 éves korától rendelkezésre állnak állami finanszírozású intézmények a gyermek elhelyezésére (óvoda), ezért a 3 évnél idősebb gyermek esetén a kérelem nem teljesíthető. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni!

 

-       Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető kedvezményes tanulmányi és vizsgarend. Kivétel: a veszélyeztetett terhes hallgató, aki bármikor kérelmezheti az egyéni tanulmányi rendet. Orvosi igazolás csatolása szükséges!

 

-       Külföldi ösztöndíj: Az a hallgató kérheti, aki tanulmányaival kapcsolatban ösztöndíjban részesül (pl. Erasmus) abban a félévben, amikor külföldön tanul. Az azt követő félévben kizárólag az elmaradt vizsgák pótlására kérhető egyéni vizsgarend. Igazolás szükséges az elnyert ösztöndíjról, és a külföldi képzés időtartamáról!

 

-       Párhuzamos képzésben való részvétel: Erre tekintettel csak akkor nyújtható be kérelem, amennyiben a jogi karon később kezdte meg tanulmányait a hallgató. Jogviszony igazolás szükséges. Amennyiben óraütközésre hivatkozva kért felmentést óralátogatás alól, csatolni kell mindkét képzés órarendjét!

 

-       Kiemelkedő sporttevékenység: Abban az esetben lehet indokolt, ha a hallgató kiemelkedő sporttevékenységet (pl: nemzeti válogatott tagja, olimpiai csapatban való részvétel, helyi kiemelkedő sportklub sportolója stb.) végez. Sportklub igazolása szükséges!

 

-       Külföldi munkavégzés: Erre tekintettel kizárólag levelező tagozatos hallgató kérhet felmentést, amennyiben a hallgató hivatalosan tudja igazolni a külföldi munkavégzést. Igazolás csatolása szükséges a kérelemmel együtt!

 

-       Szociális alapon: Az a hallgató kérheti, akinek kereső tevékenységből származó jövedelme nincs, és így az utazás, szállás költségeit nem tudja finanszírozni. Igazolás a szociális ellátásról!

 

-       Munkavállalás: Nappali tagozatos hallgató csak heti 20 órát meg nem haladó munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kérhet indokoltan egyéni tanulmányi rendet, de csak abban az esetben, ha költségtérítéses (önköltséges) formában végzi a tanulmányait.

Annak a nappali tagozatos hallgatónak, aki államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában folytatja tanulmányait, munkavégzésre irányuló jogviszonyra hivatkozással nem engedélyezhető egyéni tanulmányi és vizsgarend.  

 

-       Elmaradt tárgyak pótlása: Olyan tárgyak pótlása érdekében, amelyeket a mintatanterv szerint a hallgatónak már teljesítenie kellett volna, kérelem nem nyújtható be. A kedvezményes tanulmányi rend nem a mintatantervhez képest való lemaradás pótlását szolgálja.

HKR változások

Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Miskolci Egyetem Szenátusa a 2014. június 20. napján tartott ülésén 302/2014. sz. határozatával elfogadta az új Hallgatói Követelményrendszer szabályait.

A szabályzat 2014. szeptember 1. napján lép hatályba, erre tekintettel 2014. augusztus 15. napjától tekinthető meg a Miskolci Egyetem honlapján.

 

Kérem, hogy az új szabályzat rendelkezéseit szíveskedjenek áttekinteni.

 

Az új szabályozást illetően engedjék meg, hogy néhány fontosabb módosításra külön is felhívjam szíves figyelmüket.

 

 1. A legfontosabb módosítás a HKR 30. § és 118. § (5) bekezdése: a 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesítő önköltséges hallgatók – és ezt követően felmenő rendszerben – minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. Ezen hallgatók esetében az önköltségszámítás módszertana egységes lesz a Miskolci Egyetemen: a képzési idő alatt az önköltség 100 %-át köteles a hallgató fizetni, függetlenül attól, hogy hány kreditértékű tantárgyat vesz fel, míg a képzési idő túllépése esetén az önköltség 60 %-ának fizetésére köteles.

 

A 2014/2015. tanév I. félévét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesítő költségtérítéses/önköltséges hallgatók változatlan feltételek mellett fejezhetik be tanulmányaikat, ugyanakkor kérem, hogy fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani arra a szabályra, mely szerint egy félév csak akkor minősül aktív félévnek, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkeznek, és legalább egy tantárgyat felvesznek. A félév aktiválását a szorgalmi időszak első 15 napjában lehet indokolás nélkül visszavonni. Ezt követően az adott félév aktív lesz, és a hallgató az önköltség/költségtérítés teljes összegét köteles megfizetni függetlenül attól, hogy az órákat látogatja-e, illetve tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz-e.

 

 1. Több kérelem benyújtásának határideje módosul, melyeket az új szabályzat 2. sz. mellékletében olvashatnak összefoglaló jelleggel.

 

 1. Az új szabályzat 43. § (5) bekezdése alapján egy adott tantárgyból megszerzett aláírás érvényességi ideje 3 félév (mesterképzésen 2 félév). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hallgató az adott tárgyból három féléven (illetve mesterképzésen két féléven) belül nem tud vizsgajegyet szerezni, az adott tárgyat ismét fel kell vennie, és teljesítenie kell az aláírás feltételeit. E szabályt a 2014. szeptember 1. napja után megszerzett aláírásokra kell alkalmazni.

 

 1. Az 50. § (5) bekezdése lehetőséget teremt az aláírás végleges megtagadására, előadások esetén 40 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás, szemináriumok, gyakorlatok, terepgyakorlatok, labor stb. esetén 30 %-ot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

 1. Az 50. § (8) bekezdése alapján aláírást/gyakorlati jegyet csak a vizsgaidőszak első két hetében lehet pótolni. Ezt követően már csak rektori engedély birtokában. A (9) bekezdés ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók a sikeres gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első két hetében ingyenesen egyszeri alkalommal javíthassák.

 

 1. Az 52. § (1) bekezdésnek megfelelően a hallgatók a vizsgákról az előző nap (és nem munkanap) 12.00 órájáig le, illetve fel tudnak jelentkezni.

 

 1. Az 56. § szerint a sikeres vizsgajegyek javítása egy vizsgaidőszakban tantárgyanként egy alkalommal ingyenes lehetséges.

 

 1. A 117. § (2) bekezdése alapján a költségtérítés/önköltség fizetésének határideje: a tétel Neptun rendszerben történő kiírásától számított 7 nap, ezért kérem, hogy a megfelelő fedezet gyűjtőszámlán történő biztosításáról e határidőt figyelembe véve szíveskedjenek gondoskodni.

 

A 2014/2015. tanévre eredményes felkészülést kívánok a Miskolci Egyetem minden hallgatójának!

 

Tisztelettel:

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna

tanulmányi rektorhelyettes

Tájékoztató a kreditbeszámítási eljárásról

Tisztelt Hallgatók!

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 29- § (5) bekezdése szerint:

Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább 75 %-ban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. A kreditátviteli bizottság az előzetesen megszerzett tudást, munkatapasztalatot – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.

 

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszerének 34. §-a szerint:

A hallgató a korábban teljesített tantárgyak tanulmányi-, illetve vizsgakötelezettség tekintetében – a befogadó szak Kreditátviteli Bizottságától – kérheti a kreditbeszámítást.

A hallgatónak – a korábban lezárt tanulmányai alapján – a beszámítási kérelmét a tantárgyfelvételt megelőző félévhez tartozó vizsgaidőszak harmadik hetéig kell benyújtani a kérelem indokolásával, valamint az indokolást igazoló dokumentumokkal. A Bizottság szükség esetén további igazolásokat kérhet az elbíráláshoz. A határozatról a regisztrációs hét kezdetéig értesíteni kell a hallgatót.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Karon az alábbi Kreditátviteli Bizottságok működnek:

Jogász szak 

elnök

Dr. Wopera Zsuzsa

intézetigazgató egyetemi docens,

általános és tanulmányi dékán-helyettes

 

 

tagok

Dr. Gula József

egyetemi docens

 

Dr. Nagy Adrienn

egyetemi docens

Hallgatói névsorban szereplők A-K-ig:

ügyintéző: Szabó Emese

igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 117. szoba, 22-99 mellék

Hallgatói névsorban szereplők L-Zs-ig

ügyintéző: Hodosi Gabriella

igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 222. szoba, 23-16 mellék

Igazságügyi igazgatási alapszak

elnök

Dr. Farkas Ákos

intézetigazgató egyetemi tanár, szakfelelős

 

 

tagok

Dr. Erdős Éva tanszékvezető egyetemi docens, gazdasági és fejlesztési dékán-helyettes

 

Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 127. szoba, 13-52 mellék

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak

elnök

Dr. Bíró György

intézetigazgató egyetemi tanár, szakfelelős

 

 

tagok

Dr. Csák Csilla tanszékvezető egyetemi docens, tudományos- és nemzetközi dékán-helyettes

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

 

ügyintéző: Subáné Révész Katalin igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 112. szoba, 12-43. mellék

 

 

Közigazgatás szervező alapszak (kifutó képzés: Igazgatásszervező alapszak)

elnök

Dr. Torma András egyetemi tanár, dékán

 

 

tagok

Dr. Nyitrai Péter tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

ügyintéző: Szigeti Erika igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 211. szoba, 13-54. mellék

Közigazgatási mesterképzési szak kifutó képzés

elnök

Dr. Torma András egyetemi tanár, dékán

 

 

tagok

Dr. Nyitrai Péter tanszékvezető egyetemi docens

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

ügyintéző: Szigeti Erika, , A/6. ép. 211. szoba, 13-54. mellék

Jogi felsőoktatási szakképzés (kifutó képzés: jogi asszisztens szak)

elnök

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea

 

 

tagok

Dr. Hallók Tamás egyetemi adjunktus

 

Dr. Jakab Nóra egyetemi adjunktus

ügyintéző: Subáné Révész Katalin igazgatási ügyintéző, A/6. ép. 112. szoba, 12-43. mellék

 

A Kar Hallgatói Önkormányzatának képviseletében a Bizottságok munkájában – tanácskozási joggal – részt vesz két-két hallgató, akiket az Önkormányzat választ meg egy évi időtartamra.

 

Felhívom a Tisztelt Hallgatók figyelmét arra, hogy a jövőben csak a fenti szabályban rögzített határidőig benyújtott és a szükséges dokumentumokkal, bizonyítékokkal alátámasztott kreditbeszámítási kérelmekről döntenek érdemben a Kreditátviteli Bizottságok. A határidőn túl benyújtott kérelmeket minden esetben – határidőn túl benyújtott kérelemként – el fogja utasítani.

Ezért javaslom minden hallgatónak, hogy – saját érdekében - időben kezdjen intézkedni a kreditbeszámítási kérelmének a benyújtásáról.

 

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a kreditbeszámítás nem jár költségtérítési kedvezménnyel, tehát a jövőben a felvett tárgyak kreditértékét kell megfizetni, és nem kerül levonásra a kreditelismeréssel beszámított tárgyak kreditértéke.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány az alábbi címről letölthető: http://jogikar.uni-miskolc.hu/hall_nyomtatvany

 

Prof. Dr. Farkas Ákos

mb. dékán

dékán

MTB alapszakos hallgatók szakirány választása

Tájékoztató szakirányválasztással kapcsolatban

 

Az 5. szemesztertől a munkaügyi és társadalombiztosítási szak hallgatói szakirányon folytathatják tanulmányaikat. Az alábbi szakirányok közül választhatnak:

 a.) Munkaügyi kapcsolatok szakirány,

b.) Társadalombiztosítási szakirány.

 A választás részleteiről a Tanulmányi Kiegészítő Szabályzatban olvashatnak, amely az alábbi linken érhető el: http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatoszab

 Kérem, hogy a kari honlap hallgatói információk – letölthető nyomtatványok menüpontja (http://jogikar.uni-miskolc.hu/hall_nyomtatvany) alatt található szakirányválasztásra vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2014. április 30-ig küldjék vissza a Dékáni Hivatal részére.

 Miskolc, 2014. április 23.

 Üdvözlettel:

Juhász Edit

mb. hiv.vezető

Az új Polgári Törvénykönyv tananyagkénti számonkérése

Tisztelt Hallgatók és Kollégák!

 

Ismert, hogy a 2013. évi V. törvénnyel új Polgári Törvénykönyv született, amely 2014. március 15-én lép hatályba.

Ez a hatálybaléptetés azonban nem ilyen egyszerű, mert a 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) részletesen, egyes polgári jogi jogintézményenként tartalmazza a különleges hatálybaléptető rendelkezéseket.

Ennél fogva belátható ideig a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) mellett a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) is hatályban marad.

Köztudomású, hogy a polgári jog széles területe nem csak a Ptk-t, hanem számos Ptk-n túli területet is átfog (mint pl. csőd jog, versenyjog, szellemi alkotások joga stb.), még azután is, hogy a családjog, társasági jog, fogyasztóvédelmi törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartási jog számos rendelkezése az új Ptk-ba beépült.


Így a teljes polgári jogot a kereskedelmi joggal együtt értelmező tananyag, 5+3=8 félévet fog át, amelyek záróvizsga tárgyat is képezik.

* * *

 

Mindezeket figyelembe véve a tananyag oktatását és számonkérését illetően a Civilisztikai Tudományok Intézete a következőképpen döntött:

 

1. Mindazok az évfolyamok, amelyek a másodévben, a polgári jogi tanulmányokat 2013 szeptemberében (valamint ezt követően) kezdték el a mintatanterv szerint, az új Ptk. anyagát tanulják.

Erre alapot ad

-          az új törvény rendelkezésre bocsátása (tükrös szerkezetben a régi törvénnyel )

-          valamint az a tény, hogy a tanszékek az új tananyagot az adott félévben elkészítik es ezt felmenő rendszerben biztosítani fogjuk (pl. Általános tanok es személyek joga 2013 novemberére megjelent)

 

2. Bár az új Ptk. általános hatályba lépése 2014. március 15-én megtörténik, a tanulhatóság (tananyagok) es számonkérés egyértelműsége érdekében azok, akik a polgári jogi tanulmányokat a 2013 szeptembere előtti mintatanterv szerint kezdték el a régi Ptk szerint vizsgáznak (kollokvium). 2014. tavaszán és őszén a záróvizsga is a régi Ptk. szerint zajlik, azonban 2015-től a záróvizsgák tárgya is az új Ptk. lesz.

 

* * *

 

Az érintett tanszékek törekszenek arra, hogy szabadon választható tárgyként az új Ptk. rendelkezéseivel azok is megismerkedhessenek, akiknek a tananyaga még a régi Ptk., ez a törekvés azonban a számonkérésre nem hat ki.

 

* * *

Ezen közleményünket a Kar honlapján lehet olvasni.

 

Miskolc, 2014. március 5.

 

Prof. Dr. Bíró György

Intézetigazgató

Összes találat: 66
Vissza