Hallgatói hirdetmények

Egyéni tanulmányi rend benyújtás

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzmSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 32. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem előterjesztéséről, és elbírálásának szempontjairól

 

 

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz.

 

A HKR 32. §-a szerint „A kar a hallgatónak kérelmére kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltányolható okból nem tud eleget tenni a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségeinek.”

A KHKR 15. §-a szerint: „Kedvezményes tanulmányi rend, illetve egyéni felkészülés kérhető különös méltánylást érdemlő személyi körülmények esetén. Így különösen: egészségügyi okok, szociális körülmények, párhuzamos képzésben való részvétel-, illetve többlet-tanulmányok vállalása, és a tanulmányok külföldön való folytatása miatt.

 

A kérelem és mellékletei:

 

  1. A kérelmet papír alapon (nem elektronikusan) az „Egyéni tanulmányi és vizsgarend kérelem” elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban az A/6. épület fsz. 6/A. szobában. A nyomtatvány letölthető: http://jogikar.uni-miskolc.hu/hall_nyomtatvany
  2. Az indokolt kérelmet a tanulmányi dékánhelyettesnek kell címezni. Nem elegendő a nyomtatvány beadása, azt megfelelően indokolni kell!
  3. A kérelemmel egyidejűleg (nem utólag) be kell csatolni azokat az okiratokat, melyek a kérelem alapjául szolgáló tényeket támasztják alá, pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást stb.

 

Ha a kérelem nem tartalmaz indokolást, ill. a kérelemmel együtt nem kerültek becsatolásra a kérelem engedélyezésének alapját igazoló okiratok, a kérelem mint érdemi elbírálásra alkalmatlan elutasításra kerül!

 

A kérelem előterjesztésének határideje (jogvesztő):

 

HKR 32. § (2)-(3) bekezdései szerint: „A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése iránt a véleményezett kérelmet a hallgatónak a szorgalmi időszak elsőhetének végéig kell benyújtania a kar igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatait ellátó hivatalába. A kérelemben fel kell tüntetni azokat az indokokat, amelyek miatt a hallgató kedvezményes számonkérési rendet kér.

A kérelmet az érintett tárgy tantárgyfelelőse (vagy az illetékes tanszék/intézet vezetője) véleményezi.”

 

FONTOS! A Szabályzat értelmében a kérelmet tehát a tantárgyfelelős, vagy az érintett tanszék vezetője által véleményezve a szorgalmi időszak első hetének végéig kell előterjeszteni a Dékáni Hivatalban, az A/6. épület fsz. 6/A. szobában.

Mindez azt jelenti, hogy a kérelmező hallgató felelőssége, hogy az általa előterjesztett kérelem előzetes tanszéki véleményeztetéséről gondoskodjon, nem elegendő a nyomtatványt otthagyni a tanszéki adminisztráción, a kérelmező hallgatónak kell megkeresnie a tantárgyfelelőst, vagy az illetékes tanszékvezetőt. A tanszéki vélemény időben történő beszerzése érdekében indokolt előzetes időpont egyeztetése a tantárgyfelelőssel, tanszékvezetővel, vagy az oktató fogadóórában történő megkeresése. Az oktatók email elérhetősége a tanszéki honlapokon, ill. az egyetemi honlap telefonkönyv menüpontja alatt megtalálható.  

Az a kérelem, ami a szorgalmi időszak első hetének végét követően érkezik meg a Dékáni Hivatalba, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ennek indoka, hogy a kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelemről a tanszéki/intézeti vélemény figyelembevételével a kari Tanulmányi Bizottság dönt, a szorgalmi időszak második hetében (HKR 32. § (4) bekezdés). Ez alól egyetlen kivételt engednek a Szabályzatok: ha a kérelem alapjául szolgáló ok később következik be, erre azonban a kérelemben feltétlenül utalni kell. (HKR 32. § (5) bekezdés és KHKR 15. § (2) bekezdés)

 

 

 

A kérelem alapjául szolgáló okok értelmezése:

 

-       Tartós, súlyos betegség: Az a hallgató kérheti, aki igazolt hosszantartó és súlyos betegsége miatt nem tud rendszeresen megjelenni az előadásokon és/vagy gyakorlatokon illetve betegsége akadályozza abban, hogy a vizsgaidőszakban tegye le vizsgáit. Érvényes szakorvosi igazolást kell csatolni!

 

-       3 évesnél fiatalabb gyermek nevelése: A kérelem benyújtásának időpontjában a hallgatónak 3 évesnél fiatalabb gyermeke van. Tekintettel arra, hogy a gyermek 3 éves korától rendelkezésre állnak állami finanszírozású intézmények a gyermek elhelyezésére (óvoda), ezért a 3 évnél idősebb gyermek esetén a kérelem nem teljesíthető. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni!

 

-       Terhesség: A terhesség 20. hetétől kezdődően igényelhető kedvezményes tanulmányi és vizsgarend. Kivétel: a veszélyeztetett terhes hallgató, aki bármikor kérelmezheti az egyéni tanulmányi rendet. Orvosi igazolás csatolása szükséges!

 

-       Külföldi ösztöndíj: Az a hallgató kérheti, aki tanulmányaival kapcsolatban ösztöndíjban részesül (pl. Erasmus) abban a félévben, amikor külföldön tanul. Az azt követő félévben kizárólag az elmaradt vizsgák pótlására kérhető egyéni vizsgarend. Igazolás szükséges az elnyert ösztöndíjról, és a külföldi képzés időtartamáról!

 

-       Párhuzamos képzésben való részvétel: Erre tekintettel csak akkor nyújtható be kérelem, amennyiben a jogi karon később kezdte meg tanulmányait a hallgató. Jogviszony igazolás szükséges. Amennyiben óraütközésre hivatkozva kért felmentést óralátogatás alól, csatolni kell mindkét képzés órarendjét!

 

-       Kiemelkedő sporttevékenység: Abban az esetben lehet indokolt, ha a hallgató kiemelkedő sporttevékenységet (pl: nemzeti válogatott tagja, olimpiai csapatban való részvétel, helyi kiemelkedő sportklub sportolója stb.) végez. Sportklub igazolása szükséges!

 

-       Külföldi munkavégzés: Erre tekintettel kizárólag levelező tagozatos hallgató kérhet felmentést, amennyiben a hallgató hivatalosan tudja igazolni a külföldi munkavégzést. Igazolás csatolása szükséges a kérelemmel együtt!

 

-       Szociális alapon: Az a hallgató kérheti, akinek kereső tevékenységből származó jövedelme nincs, és így az utazás, szállás költségeit nem tudja finanszírozni. Igazolás a szociális ellátásról!

 

-       Munkavállalás: A HKR 32. § (1) bekezdése szerint: „A kérelem elbírálása során nem tekinthető méltányolható oknak, ha a nappali tagozatos (teljes idejű képzésben részt vevő) hallgató arra hivatkozik, hogy heti 20 órát meghaladó munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített, és ezen okból nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek.”

Nappali tagozatos hallgató tehát csak heti 20 órát meg nem haladó munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kérhet indokoltan egyéni tanulmányi rendet, de csak abban az esetben, ha költségtérítéses (önköltséges) formában végzi a tanulmányait.

Annak a nappali tagozatos hallgatónak, aki államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában folytatja tanulmányait, munkavégzésre irányuló jogviszonyra hivatkozással nem engedélyezhető egyéni tanulmányi és vizsgarend.  

 

-       Elmaradt tárgyak pótlása: Olyan tárgyak pótlása érdekében, amelyeket a mintatanterv szerint a hallgatónak már teljesítenie kellett volna, kérelem nem nyújtható be. A kedvezményes tanulmányi rend nem a mintatantervhez képest való lemaradás pótlását szolgálja.

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2013/2014. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2013/2014. tanév

Intézményi rangsor felterjesztése

 

Intézmény neve: Miskolci Egyetem

Címe: 3515. Miskolc Egyetemváros

Kar neve: Állam-és Jogtudományi

 

Rangsor száma

Neptun-kód

Szak vagy Szakpár

Tanulmányi átlag

A bírálat során kapott pontszám

Megjegyzés

Félévkor végez a 2012/2013. tanévben (X)

 
 

1.

BXQOOG

Jogász

Osztatlan

138

 

 

 

2.

T4J2JH

Jogász

Osztatlan

135

 

 

 

3.

DUKZ76

Jogász

Osztatlan

130

 

 

 

4.

KFUY4R

Jogász

Osztatlan

124

 

 

 

5.

AU6O0L

Jogász

Osztatlan

119

 

 

 

6.

LM454D

Jogász

Osztatlan

116

 

 

 

7.

HOJC63

Jogász

Osztatlan

109

 

 

 

8.

DJ4LKG

Jogász

Osztatlan

105

 

 

 

9.

ITH22T

Jogász

Osztatlan

86

 

 

 

10.

NC24SP

Munkaügyi-és TB. Ig. alapszak

BA

79

 

 

 

 

Ingyenes jogi adatbázis app-ok mobileszközökre!

Az Opten Informatikai Kft. regisztráció nélküli mobil-applikációk formájában teszi hozzáférhetővé jogi adatbázisát.

Az szolgáltatás jelenleg a legbővebb tartalmú jogi adatbázis mobileszközre. 

A Google Play-en és az App Store-ban további hasznos app-ok (Ptk. konverter és Cégtár) találhatóak az Opten szóra keresve.

 

A 2012/13. tanév 2. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

Elővizsga: 2013. május 13-tól május 17-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2013. május 21-től 2013. június 29-ig tart

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2013. május 6-án 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:


-          akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

-          akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy határidőn túli költségtérítés megfizetése esetén telefonon (565-111/1306), vagy e-mailen (civje@uni-miskolc.hu) jelezzék munkatársunknak a befizetés megtörténtét, mert a vizsgára jelentkezési lehetőséget csak ezt követően  tudjuk visszaállítani. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történő utalás után a Neptun rendszerben megjelent összeget ténylegesen teljesítik is. Az egyenlegükön megjelenő összeget Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

 

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:


-          aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket)

-          tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

-          „iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem vizsgaidőszakonként számolandó, hanem a tárgy teljesítésének teljes időtartamára),

-          „vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem vizsgázott, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, automatikusan előíródik a mulasztási díj. Ilyenkor, amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

-           költségtérítés vagy egyéb díj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat).

 

Aláírás pótlás:

A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig (2013. június 8-ig) van lehetőség. Ugyanabból a tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett időpontban, a Neptun rendszeren keresztül.

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 32. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elbírálásának szempontjairól

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz...

Bővebben...

Összes találat: 60
Vissza