Hallgatói hirdetmények

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

A Dr. Nagy László Alapítvány negyedik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt. A Versenyre 2017. október 25-ig lehet jelentkezni az info@drnagylaszloalapitvany.hu e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát és (iii) a beugró feladat megoldását.

Részletes felhívás

2017/2018/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2017/2018-as tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2017. október 2-től 8-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 13-14.                     Büntetőjog

December 4-5.                          Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 26-27.                         Polgári jog

November 15-16.                     Büntetőjog

December 6-7.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 21.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 21.                          Európai és nemzetközi jog

 

PÓTNAP:

2017. január 4.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI MESTER SZAK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. október 9-15-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat: November 13., november 28.

Pótnap: December 11.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Levelező tagozat:November 20-21.

Pótnap: December 11.

 

 

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 22.

Levelező tagozat: November 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 11.

 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. október 9-15-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 20. írásbeli gyakorlati

December 4. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 12.

************************************************************************************

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERSZAK (keresztfélév) – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. november 27.- december 3. között nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Levelező tagozat:December 12.

Pótnap: December 20.

 

 

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

 

Miskolc, 2017. szeptember 25.

 

Csemáné dr. Váradi Erika

általános- és tanulmányi dékánhelyettes

A Miskolci Jogtudó publikációs felhívása

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2017 júniusában megalapította a Miskolci Jogtudó online hallgatói tudományos periodikát, amely évente két alkalommal fog megjelenni.

A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2017. szeptember 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges.

Részletes információk

XII. Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó- és perbeszédversenyt hirdet Karunk Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke

XII. Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó- és perbeszédversenyt hirdet Karunk Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke
2017-ben immár tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci EU Vándorkupa európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédverseny. A verseny célja, hogy – a magyar jogászképzésben hiánypótló szereppel – uniós jogi tárgyú megmérettetési lehetőséget kínáljon valamennyi graduális és posztgraduális képzésben résztvevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató hallgató, valamint fiatal gyakorló jogász számára, és a szituációs szerepjáték révén betekintést nyújtson az uniós jog gyakorlati alkalmazásának világába.
 
A részletesebb felhívást, a jogesetet, a jelentkezési lapokat és az eljárási szabályzatot itt találjátok: http://jogikar.uni-miskolc.hu/europajogi_es_nemzetkozi_maganjogi_tanszek_tansegedletek

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Összes találat: 57
Vissza