Hallgatói hirdetmények

Köztársasági ösztöndíj rangsor

 

 

Köztársasági ösztöndíj 2016.

Kari rangsor

  

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1.

VYD9XQ

132

2.

VHE1X0

125

3.

CXEHEA

121

4.

QR1F8J

117

5.

F2BWH7

103

6.

NC24SP

96

7.

SAHY5R

66

 

SAHPN0

 a pályázati feltételeknek nem felel meg

 

AYIVGF

 a pályázati feltételeknek nem felel meg

Pályázati felhívás KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA a 2016/2017. tanévre

A pályázat beadásának határideje:                                    2016. június 27. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak:   a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2015/2016-os tanév megfelelő oktatási időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

 • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2016. június 28-án a kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2016. július 8-án 12 óráigírásos formában a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába nyújtható be.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

Prof. Dr. Torma András

rektor

Álláslehetőség

Pozíció: közbeszerzés iránt érdeklődő ügyvédjelölt

 A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) hosszú távra keres a közbeszerzés iránt érdeklődő -akár kezdő- ügyvédjelöltet.

Feladatok:

közbeszerzési eljárások bonyolítása, ellenőrzése, közbeszerzési eljárási cselekményeken való részvétel, közbeszerzési dokumentumok készítése, kapcsolódó ügyintézés, ügyfelekkel történő kapcsolattartás, eseti jelleggel egyéb klasszikus ügyvédi irodai feladatok (polgári jog).

Elvárások:

elhivatottság,

kitartás,

szorgalom,

megbízhatóság,

teherbírás,

pontosság, szakmai igényesség

fejlődőképesség,

önálló munkavégzés,

felhasználói szintű számítógépes ismeret (word, excel, internet),

Amit kínálunk:

folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, változatos munka, gyakorlati tapasztalatszerzés, lendületes csapat, igényes és modern munkakörnyezet

Előnyt jelent:

közbeszerzési eljárások bonyolításában, utóellenőrzésében vagy folyamatba épített ellenőrzésében szerzett bármilyen tapasztalat

Munkavégzés helye:

Budapest

Munkaidő:

főállás

Fizetés:

megegyezés szerint

Jelentkezés módja:

Fényképes szakmai önéletrajzzal, és motivációs levéllel a recepcio@nagyeskiss.hu e-mail címen

A Fővárosi Vízművek Zrt.szakmai gyakorlatos helyeket kínál

A Fővárosi Vízművek Zrt.kötelező szakmai gyakorlatos helyeket kínál

Fontos hallgatói információk

Tisztelt Hallgató!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányait érintő legfontosabb jogszabályi rendelkezésekre.

 1. Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelmény (továbbiakban: HKR) 55. § (6) bekezdés:

Az intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a 2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatónak a jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.” (A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 59. § (4) bekezdés rendelkezései alapján.)

 1. HKR 43. § (5) bekezdés:

„Ha egy felvett tantárgy kreditpontját a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, egy későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti. Egy tantárgy – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt korlátlan számú alkalommal vehető fel. Ha a félévközi követelményeket teljesítette, akkor a hallgatónak csak vizsgáznia kell a következő félévben. A hallgató, ha a félévközi követelményeket nem tudta teljesíteni, vagy a következő három félévben – mesterképzés esetében a következő két félévben – a CV kurzust nem tudta teljesíteni, akkor a tantárgyat újra fel kell vennie abban a félévben, amikor azt a kar meghirdeti.

 1. HKR 65. § (3) bekezdés:

„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után – költségtérítés mellett – határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A Kari Tanács az abszolutórium megszerzését követő hetedik év eltelte után a záróvizsga letételét feltételhez kötheti. E rendelkezést a 2012. szeptember 1. napja után hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgatókra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a Kari Tanács a záróvizsga letételét feltételhez kötheti, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Állam- és Jogtudományi Kar HKR 17. § (1)-(2) bekezdései:

(1)   Az abszolutórium megszerzését követő hetedik év után a záróvizsga letételét meg nem kísérlő volt hallgató csak akkor bocsátható záróvizsgára, ha a záróvizsgára történő bejelentkezéshez csatolja az érintett tanszékek vezetői által kiadott igazolást arról, hogy a záróvizsgát közvetlenül megelőző felkészítésen (szakszemináriumon) részt vett. A felkészítés szolgáltatásnak minősül…..”

(2)   A 2012. szeptember 1-je után hallgatói jogviszonyt létesítő, azaz az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetén a végbizonyítvány kiállításától számított két éven túl záróvizsga-jelentkezés, ill. záróvizsga abban az esetben tehető, ha a le nem tett, ill. sikertelen záróvizsga-tárgy záróvizsga felkészítő előadásának lehallgatásáról az intézeti tanszékvezető által kiadott igazolást mutat be a Dékáni Hivatalban.

A tárgykörhöz kapcsolódóan felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem a záróvizsgát közvetlenül megelőző szakdolgozat leadási határidőre történt a szakdolgozat leadása, abban az esetben a már leadott szakdolgozat felülvizsgálatát kell kérniük az illetékes konzulenstől. A konzulenssel való kapcsolatfelvétel a záróvizsga jelentkezést megelőző január 15. napja, ill. május 15. napja.

 1. Nftv. 112. § (1) bekezdés (2016. január 1. napjától hatályos rendelkezés):

„A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

 1. Nftv. 107. § (1) bekezdés:

„Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

 1. A HKR. 39. § (3) bekezdés:

„A testnevelés órák látogatása – kritériumkövetelményként – az Egyetem valamennyi nappali tagozatos alapszakos képzésében résztvevő hallgatója számára a képzési idejének minimum két félévében, maximum öt félévében kötelező. Az Egészségügyi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézetének Testnevelési Intézeti Tanszéke köteles a létszámnak megfelelő sportágakban foglalkozásokat hirdetni, legalább heti két órában, az órarendhez igazodóan. A sportfoglalkozások helyét és idejét a regisztrációs hét első napjáig a hallgatók számára elérhető módon közzé kell tenni (tanszéki vagy intézeti hirdetőtáblán és honlapon).”

Tanulmányaik végzéséhez sok sikert kívánunk!

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Összes találat: 58
Vissza