A személyiségvédelem aktuális kérdései (Igazságügyi igazgatási alapszak)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

„A személyiségvédelem aktuális kérdései”

szabadon választható  tantárgyból

tárgykód: AJPJTSV02IÜ

Igazságügyi Igazgatási Alapszak

2016/2017 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné dr. Kaiser Klára

Előtanulmányi kötelezettség: AJJOE134IÜ2

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelmi joggyakorlat aktuális kérdéseit, vitatható döntéseit.

A szabadon választható tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelem joggyakorlatának aktuális kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon az 1989. évi rendszerváltás óta, a polgári demokrácia alapján a személyiségjogok széleskörű érvényesülése és érvényesítése számtalan jogi problémát vetett fel. A közszereplők személyiségi jogainak sajátos érvényesülése, különös tekintettel a jóhírnév védelmére és a sajtóhelyreigazítás speciális jogintézményére, jogesetek ismertetésével és elemzésével kerül bemutatásra. Ezen túlmenően az egészséges élethez való jog és az egyre gyakoribb " műhiba perek" kapcsán a jogesetek bemutatásával az aktuális bírói gyakorlat és a hatályos személyiségvédelmi szabályok összevetésére nyílik lehetőség. 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. V. 06. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 315. – Kovácsné dr. Kaiser Klára

 

-A személyiségvédelem általános áttekintése a polgári jog rendszerében.

–        A személyhez fűződő jogok rendszere az új Ptk-ban.

–  A személyhez fűződő jogok részletezése. Élet, testi épség, egészség megsértése, személyes szabadság, magánélet, magánlakás sérthetetlensége.

–  Személyes adatok védelme, üzleti titok, kitekintés a know-how-ra.

–  Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. Névviseléshez való jog.

–  Becsülethez, jóhírnévhez való jog. Kegyeleti jogok.

–        A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív jogkövetkezményei (1913. évi V. tv. szerint)

–        A szubjektív jogkövetkezmények.

–        sérelemdíj.

–        személyiségi jogok érvényesítésének jellemzői.

–        A személyiségvédelem bírói gyakorlata.

–        A sajtó-helyreigazítás

–        A közszereplőkre irányadó szabályok ismertetése és a vonatkozó bírói gyakorlat

–        Önálló munka.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

A számonkérés feltétele egy a félévi anyaghoz kapcsolódó témában feladatmegoldás. A minősítés háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Jogesetmegoldás (60 %-tól megfelelt).

 

5.    Kötelező tananyag

- Kriston – Pusztahelyi – Sápi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. és későbbi kiadások )

 

6.    Ajánlott irodalom

Prof. Dr. Bíró György szerkesztő ( Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi ): Általános Tanok, és Személyek joga ( Új magyar polgári jog tankönyv, I-VIII kötet ) I. kötet

Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme – A sajtó-helyreigazítás (HVG-ORAC, Bp. 2001.)

A Polgári Törvénykönyv magyarázata I. kötet ( Opten informatikai Kft.  Bp. 2014.)

 

 

Miskolc, 2017. február 7.

Polgári Jogi Tanszék

Vissza