A személyiségvédelem aktuális kérdései (Igazságügyi igazgatási alapszak)

TANTÁRGYI TEMATIKA

A személyiségvédelem aktuális kérdései; Igazságügyi Igazgatási szak; levelező

2018/19/2.

Tantárgy neve:

A személyiségvédelem aktuális kérdései

 

Tantárgy Neptun-kódja:

 

AJPJTSV02IÜ

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Kovácsné dr. Kaiser Klára tanársegéd

Javasolt félév:

tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

4 óra/félév

 

Számonkérés módja:

beszámoló

 

Kreditpont:

2

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelmi joggyakorlat aktuális kérdéseit, vitatható döntéseit.

A szabadon választható tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelem joggyakorlatának aktuális kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon az 1989. évi rendszerváltás óta, a polgári demokrácia alapján a személyiségjogok széleskörű érvényesülése és érvényesítése számtalan jogi problémát vetett fel. A közszereplők személyiségi jogainak sajátos érvényesülése, különös tekintettel a jóhírnév védelmére és a sajtóhelyreigazítás speciális jogintézményére, jogesetek ismertetésével és elemzésével kerül bemutatásra. Ezen túlmenően az egészséges élethez való jog és az egyre gyakoribb " műhiba perek" kapcsán a jogesetek bemutatásával az aktuális bírói gyakorlat és a hatályos személyiségvédelmi szabályok összevetésére nyílik lehetőség. 

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T12

képesség: K3, K6

attitűd: A1, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F4

Tantárgy tematikus leírása:

 

            2019. 03. 01. (péntek) – 15.10-18.30-ig – A/1. 228.

 

 1. A személyiségvédelem általános áttekintése a polgári jog rendszerében.
 2. A személyhez fűződő jogok rendszere az új Ptk-ban.
 3. A személyhez fűződő jogok részletezése. Élet, testi épség, egészség megsértése, személyes szabadság, magánélet, magánlakás sérthetetlensége.
 4. Személyes adatok védelme, üzleti titok, kitekintés a know-how-ra.
 5. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. Névviseléshez való jog.
 6. Becsülethez, jóhírnévhez való jog. Kegyeleti jogok.
 7. A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív jogkövetkezményei (1913. évi V. tv. szerint)
 8. A szubjektív jogkövetkezmények.
 9. sérelemdíj.
 10. személyiségi jogok érvényesítésének jellemzői.
 11. A személyiségvédelem bírói gyakorlata.
 12. A sajtó-helyreigazítás
 13. A közszereplőkre irányadó szabályok ismertetése és a vonatkozó bírói gyakorlat
 14. Önálló munka.

Félévközi számonkérés és a beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

 

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele a szemináriumokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a szemináriumokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelés 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-50% nem megfelelt

51-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. – személyiségvédelemmel kapcsolatos részei
 2. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme – A sajtó-helyreigazítás (HVG-ORAC, Bp. 2001.)
  1. Sápi Edit: Személyek joga. In: Kriston Edit, Pusztahelyi Réka, Sápi Edit: Polgári Jogi Alapok. Miskolc: Novotni Kiadó, 2014. pp. 29-53.
  2. Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  3. Barzó Tímea – Sápi Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
  4. Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

 letöltés

Vissza