Személyiségvédelmi jogviták (Jogász szak levelező tagozat)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Személyiségvédelmi jogviták; Jogász osztatlan képzés; levelező

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Személyiségvédelmi jogviták

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTALT07L

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Javasolt félév:

tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

2 óra/félév

 

Számonkérés módja:

beszámoló

 

Kreditpont:

2

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A szabadon választható tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelem joggyakorlatának aktuális kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon az 1989. évi rendszerváltás óta, a polgári demokrácia alapján a személyiségjogok széleskörű érvényesülése és érvényesítése számtalan jogi problémát vetett fel. A közszereplők személyiségi jogainak sajátos érvényesülése, különös tekintettel a jóhírnév védelmére és a sajtóhelyreigazítás speciális jogintézményére, jogesetek ismertetésével és elemzésével kerül bemutatásra. Ezen túlmenően az egészséges élethez való jog és az egyre gyakoribb " műhiba perek" kapcsán a jogesetek bemutatásával az aktuális bírói gyakorlat és a hatályos személyiségvédelmi szabályok összevetésére nyílik lehetőség.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 

2019. 02. 22. (péntek) 12.20-14-ig – A/1. 312.

 

Előadás:

 1. 1.     A személyiségvédelem közös szabályai.
 2. 2.     Az általános személyiségi jog megjelenése.
 3. 3.     Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben.
 4. 4.     Közéleti szereplők sajátos megítélése.
 5. 5.     Az élet, testi épség, egészség védelme.
 6. 6.     A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége.
 7. 7.     A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma.
 8. 8.     Képmáshoz és hangfelvételhez való jog.
 9. 9.     A személyes adatok védelme (adatvédelem alapelvei, érintettek jogai stb.).
 10. 10.  A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, hivatásbeli titok).
 11. 11.  A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei.
 12. 12.  A sérelemdíj.
 13. 13.  A sajtóhelyreigazítás.
 14. 14.  A személyhez fűződő jogok érvényesítése.

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli jogesetmegodás. A zárthelyi dolgozatok értékelés 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-60% nem megfelelt

61-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Diplomás levelező képzés esetén a tárgy sikeres teljesítése beszámításra kerül a Polgári Jog I. tantárgyba.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. – személyiségvédelemmel kapcsolatos részei
 2. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc: A személyiség jogi védelme – A sajtó-helyreigazítás (HVG-ORAC, Bp. 2001.)
  1. Sápi Edit: Személyek joga. In: Kriston Edit, Pusztahelyi Réka, Sápi Edit: Polgári Jogi Alapok. Miskolc: Novotni Kiadó, 2014. pp. 29-53.
  2. Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  3. Barzó Tímea – Sápi Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.

-        Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 Letöltés

Vissza