Személyiségvédelmi jogviták (Jogász szak levelező tagozat)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Személyiségvédelmi jogviták c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTALT07L

Jogász szak levelező tagozat (a polgári jog I. tárgyba beszámításra kerül diplomás levelezős hallgatóknak – az Új Ptk. szerint tanultak alapján)

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea intézeti tszv. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea intézeti tszv. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a személyiségvédelmi joggyakorlat aktuális kérdéseit, vitatható döntéseit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. II. 24. (péntek) – 14.10-15.50-ig – XVIII. ea. – Dr. Barzó Tímea

 

-          A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. Közéleti szereplők sajátos megítélése. Az élet, testi épség, egészség védelme. A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége. A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma.

-          Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. A személyes adatok védelme (adatvédelem alapelvei, érintettek jogai stb.). A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, hivatásbeli titok). A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj. A sajtóhelyreigazítás. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

A diplomás levelezős hallgatóknak ezen tárgy a Polgári jog I. tárgynál beszámításra kerül.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A számonkérés az előadáson elhangzott tananyaghoz kapcsolódó jogesetmegoldást, illetve az előadáson elhangzott tananyagból feltett kérdésekre adott válaszokat magában foglaló írásbeli beszámoló. A beszámoló ideje és helye: 2017. május 12. (péntek) 14-15-ig - A/6. I. em. 117/A. tárgyaló.

 

5. Kötelező tananyag:

  1. Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. második kiadás)
  2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2013.
  2. Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.
  3. Hoffman István - Könczei György: Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychological Disabilities in Light of the Convention on the Rights with Disabilities and the Impending Reform of Hungarian Civil Code, LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW 33:(1) pp. 143-172.(2010)
  4. BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  5. BARZÓ Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
  6. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
  7. Faludi Gábor: Recent Amendments of the Hungarian Copyright Act In.: MEDIEN UND RECHT INTERNATIONAL 7:(3-4) pp. 104-113. (2010)

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2017. február 7.

 

Dr. Barzó Tímea

intézeti tszv. egyetemi docens

 

Vissza