Helyi önkormányzatok gyakorlat

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Helyi önkormányzatok gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJALK105ISZL3

Igazgatásszervező alapszakos levelező tagozatos hallgatók számára

2014/2015. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Pap Gábor egyetemi adjunktus, Panyi Béla c. egyetemi docens, Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: --

Egyidejű felvétel: --

Szemeszter: 3

Óraszám: 6 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja a normatív önkormányzati döntések megismertetése a hallgatókkal. Iratszerkesztési feladatok önálló megoldása, az önkormányzatokkal kapcsolatos jogesetek megoldása. Cél továbbá az önkormányzatokra vonatkozó alkotmánybírósági határozatok elemzése.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1.    Az önkormányzás mint szervezési elv. Az önkormányzatok típusai. Az állam hivatalos területi beosztása.

2.    Az önkormányzás alkotmányos fogalma. A helyi önkormányzati választások. Települési és területi szint.

3.    A helyi önkormányzati rendszer kialakulásának történeti előzményei. Az önkormányzati rendszer kialakulásának társadalmi-politikai körülményei.

4.    A decentralizáció és a dekoncentráció. Irányítás és felügyelet.

5.    A helyi önkormányzatok alkotmányos alapjai.

6.    Az önkormányzati alapjogok mint alkotmányosan védett hatáskörök. Az önkormányzati alapjogok védelme az Alkotmánybíróság értelmezése alapján. Az egyes alapjogok az Alkotmány és az önkormányzati törvény alapján.

7.    Az önkormányzati feladatok rendszere. A helyi közügy fogalma.

8.    A települési és a megyei önkormányzat kötelező feladatai.

9.    A települési és megyei önkormányzatok önként vállalt feladatai. A fakultatív feladatok korlátjai.

10. Az önkormányzatok normatív döntései. A rendeletalkotás. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlása.

11. Az önkormányzatok szervezete. A települési önkormányzat szervei. A főváros kétszintű önkormányzati rendszere, valamint három szintű feladatai.

12. A megyei és a megyei jogú városi önkormányzata. Az önkormányzatok működése. A szervezeti és működési szabályzat. Részönkormányzat.

13. Az önkormányzatok közötti együttműködés formái. A társulások szabályai. Társulási formák az önkormányzati törvény alapján.

14. Az önkormányzati és a központi állami szervek közötti kapcsolatrendszer. Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése.

15. Az önkormányzatok gazdasági alapjai. Az önkormányzati vagyon. Az önkormányzatok gazdálkodása és központi támogatásuk.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének a feltétele a gyakorlaton való részvétel. Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első három hetében van lehetőség. A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése.

 

4. A számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése 1–5 terjedő érdemjeggyel történik. A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő írásbeli beszámoló értékelése alapján kerül kialakításra.

 

5. Kötelező tananyag

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk.. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. Szerk.: Nagy Marianna – Hoffman István HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt, Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Szabó Lajos: A második önkormányzati törvény új vonásai. Új Magyar

Közigazgatás, 2012. (5. évf.) 4. sz. 28–45. o.

Danka Ferenc: A képviselő-testület működése. Új Magyar Közigazgatás, 2013.

(6. évf.) 7-8. sz. 19–25. o.

Az önkormányzati rendszer magyarázata. Szerk.: Verebélyi Imre. KJK., Budapest, 1999.

A helyi önkormányzatok kézikönyve. Szerk.: Fogarasi József. Budapest, Unió Kiadó, 1997.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok és AB határozatok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről

 

• 2/1993. (I. 22.) AB határozat

• 18/1993. (III. 19.) AB határozat

• 56/1996 (XII. 12) AB határozat

• 2/1997. (I. 22.) AB határozat

• 2/2002. (I. 25.) AB határozat

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik, ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2014. július 11.

 

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza