Munkajog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU301GT2

Gazdaságtudományi Kar

Humánmenedzsment posztgraduális szak I. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

 

Előtanulmányi kötelezettség: -

 (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 20 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 5 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

 A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

A munkajogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal.A munkajog szabályainak megismertetése olyan mértékben, hogy a hallgatók a Munka Törvénykönyvét és a vonatkozó munkajogi szabályokat megfelelően tudják használni a későbbiekben a gyakorlati munkájuk során. A tananyag az Mt-ra, Kjt-re, Ktv-re épül, valamint a vonatkozó európai uniós irányelvekre.

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

 

2016.09.09.

 (Péntek) 13.20 - 15.50 A1/310

(3 óra)

Jogi alapvetés, mi is a jog? Jogágisági kérdések

A munkajogi szabályozás történeti fejlődése. Az Mt hatálya.

Az Mt. bevezető rendelkezései.

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

2016.09.09. Péntek

16.00 -  18.30

A1/310

 A munkajogviszony, alanyai, létesítésének szabályai. A munkaszerződés módosítása. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. Az utasítási jog tartalma. Jogkövetkezmények alkalmazása.

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

2016.09.17. (Szombat)  9.00 - 11.30 A1/310

(3 óra)

 

 

 

A munkajogviszony tartalma. A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.

Pihenőidők és a szabadságok rendszere

 

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

 

2016.09.17.  (Szombat)

12.20 - 14.50 A1/310

(3 óra)

A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

2016.09.23.

(Péntek) 13.20 - 15.50 A1/312

(3 óra)

 

A munkajogviszony megszűnésének és megszűntetésének a szabályai

 

 

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

2016.09.23.

(Péntek) 16.00 - 18.30 A1/312

(3 óra)

                          

                         

Atipikus munkavégzési formák

A munkaviszonyra tekintettel kötött szerződések.

Munkaügyi jogviták

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

2016.10.07.

(Péntek)

13.20 - 15.50 A1/312

(3 óra)     

 

A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere. A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés. A kollektív szerződés. A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

2016.10.07.

(Péntek)

16.00 - 18.30 A1/312

(3 óra)

Európai munkajog

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Gecse Istvánné- Kenderes György- Dr. Tománé dr. Szabó Rita: Jogi alapismeretek 2.- Munka – és társadalombiztosítási alapismeretek, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012

- Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Gajdusek György: Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.   pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)

–        dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória:  Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

- Gyulavári Tamás (szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 31.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

 

Vissza