Szociálpolitika gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociálpolitika gyakorlat  tantárgyból

 tárgykód: AJAMU158MTL2 (Szociálpolitika gyakorlat)

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor e. tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Szociológia. (BTSZTAJMTN) ai. (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Szociálpolitika (AJAMU132MTL2) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra gyakorlat/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tananyag elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A tárgyhoz kapcsolódó gyakorlati példák bemutatásával, A jogesetek megoldásával kívánja a tárgy elmélyíteni az elméleti oktatás során megszerzett tudást. Az esetek feldolgozása szituációs gyakorlatokon keresztül is történhet

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2016. 04.29.

14.10 - 17.30g A1/309

Szociálpolitika gyakorlat – AJAMU158MTL2

 

dr. Mélypataki Gábor e. tanársegéd

 (4 óra gyak)

2016.05.13

14 – 15

A1/306

Szociálpolitika gyakorlat – AJAMU158MTL2

 

dr. Mélypataki Gábor e. tanársegéd

 (1 óra gyak)

Tematika:

 

A szociálpolitika fogalma, helye, szerepe a társadalom életében.

 

A szociálpolitika kapcsolata más tudományterületekkel

 

A szociálpolitika történeti kérdése

 

 

A szociális ellátórendszer segélyezési típusú ellátásai – otthonközeli, lakhatást biztosító ellátások, benntlakásos ellátások

 

Gyermekvédelem

 

Felnőttvédelem

 

Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció

 

A család, mint szociálpolitikai alapfogalom, generációk különbsége

 

Szociális munka

 

Szegénység és segélyezési politika

 

Fogyatékosság

 

Hajléktalanság

 

Feltétel nélküli alapjövedelem kérdése

 

Az Európai Unió szociálpolitikája I.

 

 

Az Európai Unió szociálpolitikája II.

 

       

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlaton való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató a gyakorlati alkalmat elmulasztja az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

A gyakorlat keretében egy zárthelyi dolgozat kerül megírásra melynek keretében feladat megoldás a konzultáción történik. A gyakorlat értékelésére az önállóan megoldott feladat eredménye alapján kerül sor (100%)

.

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik.

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközi számonkérés van

.

 

5.         Kötelező tananyag

-        Kovács János: Társadalompolitika, szociálpolitika. Agroinform Kiadó, Bp. 2006.

-        Tomka Béla: Szociálpolitika, Osiris Kiadó, Budapest, 2015

-        Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hirscler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2009

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

-        Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin: A jóléti állam, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2004

-        Jürgen Boeckh, Ernst-Ulrich Huster, Benjamin Benz Sozialpolitik in Deutschland Eine systematische Einführung. 3. Auflage Lehrbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

-        Eleanor Spaventa, Michael Dougan: Social Welfare And Eu, Hart Publishing, Oxford and Pertland, Oregon, 2005

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

Kötelező jogszabályok, joganyag:

- 1993. évi III. tv. Szociális ellátásokról és igazgatásról

- 38/2012. AB határozat

- 43/2012. AB határozat

 

Miskolc, 2016. február 4.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza