Agrárjog gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárjog gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód:AJAMU272L6

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       Az agrárjog elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldása révén oktatjuk a leggyakoribb szerződéstípusok szabályait, a speciális közigazgatási és bírósági eljárások gyakorlati kérdéseit. Külön figyelmet fordítunk a többszintű elővásárlási jogok, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás problémáira. A jogesetmegoldás mellett a gyakorlat célja a tantárgy alapfogalmainak elsajátítása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az agrárjog gyakorlat tantárgy keretein belül a hallgatók az előadáson elhangzott anyagból zárthelyi dolgozatot írnak.

 

2018. IV. 20. (péntek) 16.00-17.40-ig – XVIII.ea. – Dr. Szilágyi János Ede

2018. V. 18. (péntek) – 16-17-ig – XVIII. ea. – Agrárjog gyak.-aláírás-pótlás

Az agrárjog elméleti alapjai

            Az agrárjog történeti fejlődése

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése

A mezőgazdasági földhasználat szabályozása

A mezőgazdasági földek jogi szabályozása Nyugat-Európában

Mezőgazdasági üzemrendszer I. (Integrátori szervezetek)

Mezőgazdasági üzemrendszer II. (Érdekképviseleti rendszer)

Ingatlan nyilvántartás I. (földértékelési rendszerek, ingatlan-nyilvántartás tárgya, részei)

Ingatlan nyilvántartás II. (Ingatlannyilvántartási eljárás)

Agrárpénzügyek jogi háttere I. (Agrártámogatások, piacszabályozási pillére)

Agrárpénzügyek jogi háttere II. (Agrártámogatások vidékfejlesztési pillére)

Az élelmiszerlánc szabályozás I. (Élelmiszerjog, állategészségügy)

Az élelmiszerlánc szabályozás II. (Növényegészségügy, élelmiszerlánc szankciórendszere)

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultáción való megjelenés. A konzultáció ideje alatt zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban kell megszerezni. Amennyiben a hallgató nem szerzett aláírást és gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakig, az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hallgatók Agrárjog tantárgy anyagából jogesetet, vagy elkészítendő iratmintát oldanak meg, melyekhez kérdések kapcsolódnak. A zárthelyi dolgozat (első négy előadás anyaga) legalább 60%-os megírása az eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele. A gyakorlat minősítése 1-2-3-4-5 fokozatú érdemjeggyel zárul.

 

5.    Kötelező tananyag

–        Csák Csilla - Hornyák Zsófia - Kocsis Bianka Enikő - Olajos István – Kókai-Kunné Szabó Ágnes - Szilágyi János Ede: Agrárjog: A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017.

–        Bobvos Pál, Hegyes Péter: A földforgalom és földhasználat alapintézményei: egyetemi jegyzet. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2015.

–        Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Bobvos Pál: Magyar szövetkezeti jogtan, Szeged, SZTE ÁJTK-JATE Press, 2011.

-      Réti Mária: Szövetkezeti jog, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.

-      Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Miskolc, 2018. február 8.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza