Agrárjogi jogesetmegoldó (szv.)

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárjogi jogesetmegoldó c. szabadon választható  tantárgyból

 tárgykód: AJAMUALT011

Jogász szak nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hornyák Zsófia tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy megismerteti a törzsanyagon túlmenően az Agrárjog iránt érdeklődő hallgatókat az agrárjogi speciális jogeset megoldási technikáival. Arra tanít, hogy lehet összegezni a különböző tantárgyakból megtanult ismereteket, és egy agrárjoghoz kapcsolódó eset kapcsán komplexen alkalmazni őket. A speciálkollégiumra jelentkező hallgatók mindegyikre feldolgoz egy az adott témakörhöz kapcsolódó jogesetet, aminek elővezetése után a többi hallgató alperesi, felperesi és bírói pozíciókban megoldja a felkészülő hallgató, és a speciálkollégium vezetőjének irányításával az esetet.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

A tárgy helye és ideje: Hétfő 16-18-ig – A/6. I. em. 102.

 

A jogesetmegoldás elvi keretei, a használatos módszerek, problémák a gyakorlatban

Szövetkezeti jogesetek

Szövetkezeti jogesetek- szövetkeztek alapítása, szervei, a tagok részvételi jogai

Szövetkezeti jogesetek- vagyoni viszonyok

Szövetkezeti jogesetek- A szövetkezet megszűnése, átalakulása

Agrárszerződések- mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos problémák

Agrárszerződések- mezőgazdasági hitel és kölcsönszerződésekkel kapcsolatos problémák

Agrárszerződések – az agrárpiaci rendtartásra visszavezethető jogesetek

Agrárszerződések – a közvetlen termelési támogatások igénylésével, és teljesítésével kapcsolatos problémák

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése

Mezőgazdasági földek használati viszonyai

Környezetjog –a talajvédelemmel kapcsolatos problémák

Környezetjog-hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogesetek

Környezetjog felelősségi kérdései

Az ingatlan-nyilvántartás gyakorlata. A földhivatali eljárás rendje - alapjogesetek megoldása

A vadászati joggyakorlásával, és a vadkárral kapcsolatos jogesetek

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a kurzuson való jelenlét (két hiányzás).

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Az írásbeli beszámoló (előre kiadott jogeset megoldása) során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Szilágyi János Ede: Az átfogó vízjogi szabályozás kérdései, In: Magyar Jog 2013/2.

CSÁK Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem Miskolc 2012. 276.o.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

Raisz Anikó: A Constitution’s Environment, Environment in the Constitution – Process and Background of the New Hungarian Constitution, In: Revue Est Europa 2012/1. 37-70.

6.    Ajánlott irodalom

Bobvos Pál: Magyar szövetkezeti jogtan, Szeged, SZTE ÁJTK-JATE Press, 2011.

Fodor László: Környezetjog. Debrecen,Debreceni Egyetemi Kiadó,2014. 89.o., 91.o., 92.o.

Szilágyi János Ede: Vízjog - Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozása Miskolc,Miskolci Egyetem,2012.

Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

Szilágyi János Ede: Dogmatics of Agricultural Law in Hungary from an Aspect of EC Law European Integration Studies: pp. 41-55. (2009)

 

Miskolc, 2015. szeptember 1.

 

Agrár- Munkajogi Tanszék

 

Vissza