Agrárjog gyakorlat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárjog gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód:AJAMU272N6

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: gyakvez.

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       Az agrárjog elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek. A gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldása révén oktatjuk a leggyakoribb szerződéstípusok szabályait, a speciális közigazgatási és bírósági eljárások gyakorlati kérdéseit. Külön figyelmet fordítunk a többszintű elővásárlási jogok, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás problémáira. A jogesetmegoldás mellett a gyakorlat célja a tantárgy alapfogalmainak elsajátítása.

 

  1. 2.        A tantárgy tematikus leírása

 

Az agrárjog elméleti alapjai

            Az agrárjog történeti fejlődése

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése

A mezőgazdasági földhasználat szabályozása

A mezőgazdasági földek jogi szabályozása Nyugat-Európában

Mezőgazdasági üzemrendszer I. (Integrátori szervezetek)

Mezőgazdasági üzemrendszer II. (Érdekképviseleti rendszer)

Ingatlan nyilvántartás I. (földértékelési rendszerek, ingatlan-nyilvántartás tárgya, részei)

Ingatlan nyilvántartás II. (Ingatlannyilvántartási eljárás)

Agrárpénzügyek jogi háttere I. (Agrártámogatások, piacszabályozási pillére)

Agrárpénzügyek jogi háttere II. (Agrártámogatások vidékfejlesztési pillére)

Az élelmiszerlánc szabályozás I. (Élelmiszerjog, állategészségügy)

Az élelmiszerlánc szabályozás II. (Növényegészségügy, élelmiszerlánc szankciórendszere)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. A gyakorlatokon való részvétel ellenőrzése a gyakorlatvezető hatásköre.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlatok során feldolgozott elméleti és gyakorlati ismeretek alapján írásbeli számonkérés formájában adott gyakorlati jegy. A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező (11. és 17. héten). A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

–        Csák Csilla - Hornyák Zsófia - Kocsis Bianka Enikő - Olajos István – Kókai-Kunné Szabó Ágnes - Szilágyi János Ede: Agrárjog: A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017.

–        Bobvos Pál, Hegyes Péter: A földforgalom és földhasználat alapintézményei: egyetemi jegyzet. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2015.

–        Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Bobvos Pál: Magyar szövetkezeti jogtan, Szeged, SZTE ÁJTK-JATE Press, 2011.

-      Réti Mária: Szövetkezeti jog, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.

-      Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Egyéb tudnivalók:

Tankörök beosztása:

301

hétfő

8-10

A/6.117/A.

Dr. Olajos István e. docens

302

csütörtök

12-14

A/6. 203.

Dr. Szilágyi János Ede e. docens

303

hétfő

16-18

A/6.117/A.

Dr. Csák Csilla e. docens

304

hétfő

12-14

A/6.117/A.

Dr. Olajos István e. docens

Miskolc, 2018. január 31.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza