Agrárszakigazgatás reformja nappali

Tantárgyi program

Agrárszakigazgatás reformja

szabadon választható tárgy

MTB nappali tagozat számára

2013/14/1.

Dr. Orosz Gábor

 

Tantárgy kódja:

- AJAMUSV14MTN

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Agrárszakigazgatás reformja

 

Heti (félévi) óraszám:  heti 2 óra

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Tárgyjegyző: Dr. Orosz Gábor c. egyetemi docens

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele:-

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tárgyi célja, hogy az évtizedek óta húzódó közigazgatási reformfolyamatok alakulását a hallgatók megismerhessék. A közigazgatási reformokat megelőzően a hallgatók történeti áttekintést kapnak úgy a nemzetközi, mint a magyar szervezeti rendszer alakulásáról, a feladat- és hatáskörök alakulásáról.

 

Az alternatív tárgy keretében a hallgatóknak lehetősége nyílik betekintést nyerni az agrárszakigazgatás szabályozásának jelenlegi helyzetéről, főleg annak tudatában, hogy a megyei és a szervezetidegen regionális szintű reformok milyen hatást fejtenek ki az agráriumban. Ennek során megismerkedhetnek a reform során jelentkező, illetve felmerülő jogi problémákkal és a szóba jöhető megoldási lehetőségekkel.

 

Tematika:

I.

 

 1. Bevezetés. A téma jelentőségének felvezetése
 2. A közigazgatás szerepe, különösen a mezőgazdaságra való tekintettel
 3. Az önkormányzatok jogosítványai a mezőgazdasági igazgatásban
 4. A jegyző feladat- és hatásköre a mezőgazdasági igazgatás területén
 5. Az államigazgatás vertikális felépítése az agráriumban
 6. A centrális irányítású államigazgatási szervek az agráriumban megyei és regionális szinten
 7. Az agrárszakigazgatási szervek kapcsolatrendszere más centrális és dekoncentrált szervekkel
 8. A környezetjog kiemelt jelentősége és szerepe az agrárigazgatásban
 9. Pénzügyi finanszírozás hatása az agrárigazgatásra
 10. Reformok a közigazgatásban
 11. Reformok az államigazgatásban
 12. Reformok az önkormányzati igazgatásban
 13. Megyei, vagy regionális agrárigazgatás szükségessége
 14. Az Európai Unió elvárásai az agrárigazgatás területén
 15. A féléves tananyag összefoglalása. Beszámoló. Index aláírás.

 

 

 

 

II.

 

 1. A mezőgazdasági igazgatás kialakulásának történeti előzményei, nemzetközi viszonylatban
 2. A magyar agrárigazgatás jogi szabályozásának történeti gyökerei
 3. A mezőgazdasági igazgatás szerepe és szükségessége az agráriumban
 4. Az agrárszakigazgatás II. világháború előtti, majd azt követő jogi szabályozása
 5. Az agrárszakigazgatási szervek hatályos jogi szabályozása a rendszerváltás után. (Beleértve a kárpótlási szabályokat is.)
 6. Köztestületek, speciális agrárszervezetek jelentősége a mezőgazdasági igazgatás területén
 7. A földhivatalok feladat- és hatásköre, szervezeti felépítése
 8. Vetőmagellátás-, szaporítás, fajtakísérlet, minőség-ellenőrzés
 9. Erdészeti igazgatás a környezetvédelemben betöltött funkciójának ismeretében
 10. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatás (állategészségügy, állatvédelem, takarmánygazdálkodás, élelmiszer szabályozás)
 11. Növény- és talajvédelmi igazgatás
 12. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazgatási koordinációs szerepe
 13. Az agrárszakigazgatás háttérintézményeinek szerepe a reform során (földmérési és távérzékelési intézet, OBI, stb.)
 14. Az FVM szerepe az agrárszakigazgatási reform területén
 15. A féléves tananyag összefoglalása. Az agrárszakigazgatási reform kritikai elemzése, a továbblépés lehetőségei. Index aláírás.

 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

Az indexaláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

A félév elismerése szóbeli beszámolóval zárul, melynek értékelése három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

 

Tananyag részletezése:

Kötelező anyag az előadásokon elhangzott anyag

 

Ajánlott irodalom:

Agrárjogi jegyzet 2006.

Közigazgatási jogi jegyzet

Környezetjogi jegyzet 2007.

 

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: -

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

Az előadáson elhangzottak, jogesetek megoldása, vizsgára felkészülés.

 

 

 

Dr. Csák Csilla

intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

Vissza