Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU139MTL6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Az állam és a szociális partnerek együttműködése (AJAMU145MTL6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra gyakorlat/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az országos (OÉT), ágazati és regionális érdekegyeztetés (Ágazati és Rehabilitációs Párbeszédbizottságok), és NGTT szereplőivel, kialakulásukkal, fejlődésükkel, tekintettel a rendszerváltozás által előidézett kihívásokra. A tárgy külön figyelmet szentel a háromoldalú munkaügyi kapcsolatok magyarországi fejlődéstörténetének A tananyag elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e  széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A  tárgyhoz kapcsolódó gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldásával kívánja a tárgy elmélyíteni  az  elméleti  oktatás  során  megszerzett  tudást.  A jogesetek megoldása mellett hangsúlyos a munkaügyi kollégiumi állásfoglalások megismertetése, az egyes témához kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalom feldolgozása. A fentieken kívül a tantárgy célja még az alapfogalmak elsajátítása. Az esetek feldolgozása szituációs gyakorlatokon keresztül is történhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2016.03.04.  12.30 - 15.50 A1/315    

GYAKORLAT

Dr. Rácz Zoltán

4 óra

 

           

A makroszintű érdekegyeztetés jellemzői

Az állam és a szociális partnerek együttműködésének kialakulása Magyarországon I

Az állam és a szociális partnerek együttműködésének kialakulása Magyarországon II

A Gazdasági és Szociális Tanács működésének szabályai I

A Gazdasági és Szociális Tanács működésének szabályai II

 

Állam- és szociális partnerek együttműködése a gyakorlatban

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több gyakorlatot mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

Az aláírás megszerzésének feltétele (megfelelt) a gyakorlati foglalkozáson való jelenlét, melynek keretében jogeset illetve feladat megoldás az utolsó előtti konzultáción, melynek értékelésére az önállóan megoldott jogeset eredménye alapján kerül sor (100%).

A gyakorlati jegy 5 fokozatú értékeléssel történik.

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközi számonkérés van

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Complex, Budapest, 2014

-        Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 4.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza