Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU139MTL6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4)

Egyidejű felvétel: Az állam és a szociális partnerek együttműködése (AJAMU145MTL6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra gyakorlat/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek és a kormány között folyó tárgyalások, konzultációk szervezett és informális rendszerével, kialakulásával, fejlődésével és fejlesztésének lehetséges irányaival.

A tananyag elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e  széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak gyakorlatával is megismerkedjenek.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

03.09

Péntek

12.30 - 15.50

A6/203   

 (4 óra)

A munkáltatói és a munkavállalói érdekszövetségek valamint az állam közötti konzultáció gyakorlati vonatkozásai.

Dr. Tóth Hilda

egyetemi docens

4 óra

 

           

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlaton való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több gyakorlatot mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

Az aláírás megszerzésének feltétele (megfelelt) a gyakorlati foglalkozáson való jelenlét. A gyakorlati jegy 5 fokozatú értékeléssel történik, amely egy beadandó (5 oldalas) dolgozat eredménye.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása A tantárgyból félévközi számonkérés van

 

5.         Kötelező tananyag

 

-          Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Complex, Budapest, 2014

-          Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

6.         Ajánlott irodalom

 

Miskolc, 2018. január 25.

                                                                       Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza