Az Állam és Szociális Partnerek együttműködése levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az „Az állam és a szociális partnerek együttműködése” c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU145MTL6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4)

Egyidejű felvétel: Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat. (AJAMU139MTL6)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 8 óra előadás/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek és a kormány között folyó tárgyalások, konzultációk szervezett és informális rendszerével, kialakulásával, fejlődésével és fejlesztésének lehetséges irányaival.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

02.23. 

Péntek

12.30 - 15.50 A6/203  

  (4 óra)  

Háromoldalú érdekegyeztetés 2010 előtt: OÉT, ÉT, OMT, GT, OÉT (újra) GSZT. A Nemzeti Társadalmi és Gazdasági Tanács működése, feladatai. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Feladatok, működés.

Dr. Tóth Hilda

egyetemi docens

 (4)

03.03. 

Szombat

8.30 - 11.50

 A1/307     (4 óra)

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működése. A szociális partnerek informális eszközei az érdekérvényesítésre (lobbi, kijárás). Új háromoldalú érdekegyeztetési fórumok lehetőségei, indokoltsága

Dr. Tóth Hilda

egyetemi docens

 (4)

           

 3.        Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli beszámoló keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.         Kötelező tananyag

 

-          Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Complex, Budapest, 2014

-          Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

6.         Ajánlott irodalom

 

Miskolc, 2018. január 25.

                                                                       Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza