Az Állam és Szociális Partnerek együttműködése levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Az állam és a szociális partnerek együttműködése c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU145MTL6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Prugberger Tamás egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4)

Egyidejű felvétel: Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat. (AJAMU139MTL6)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 8 óra előadás/félév

Számonkérés módja: beszámoló (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az országos (OÉT), ágazati és regionális érdekegyeztetés (Ágazati és Rehabilitációs Párbeszédbizottságok), és NGTT szereplőivel, kialakulásukkal, fejlődésükkel, tekintettel a rendszerváltozás által előidézett kihívásokra. A tárgy külön figyelmet szentel a háromoldalú munkaügyi kapcsolatok magyarországi fejlődéstörténetének

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

2016.02.12.  12.30 - 15.50

A1/315    

 

A Makroszintű érdekegyeztetés története Magyarországon

Dr. Rácz Zoltán

docens

(4)

2016.02.19. 12.30 - 15.50

A1/315    

A Makroszintű érdekegyeztetés jellemzői

Dr. Rácz Zoltán

docens

(4)

           

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli beszámoló keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Complex, Budapest, 2014

-        Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

6.         Ajánlott irodalom

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza