Az Állam és a szociális partnerek együttműködése nappali

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az „Az állam és a szociális partnerek együttműködése” c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU145MTN6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTN4)

Egyidejű felvétel: Az állam és a szociális partnerek együttműködése gyakorlat. (AJAMU139MTN6)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek és a kormány között folyó tárgyalások, konzultációk szervezett és informális rendszerével, kialakulásával, fejlődésével és fejlesztésének lehetséges irányaival.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása – Kedd 10-12-ig – A/6. 117/A.

 

Az előadások tervezett témája

Előadó

II. 13.

Háromoldalú érdekegyeztetés 2010 előtt: OÉT, ÉT, OMT, GT, OÉT (újra) GSZT

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

II. 20.

A Nemzeti Társadalmi és Gazdasági Tanács működése, feladatai

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

 

II. 27.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Feladatok, működés

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

 

III. 6.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működése.

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

 

III. 13.

A szociális partnerek informális eszközei az érdekérvényesítésre (lobbi, kijárás) Új háromoldalú érdekegyeztetési fórumok lehetőségei, indokoltsága

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

 

III. 20.

Rektori szünet

 

 

           

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli beszámoló keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára.

 

5.         Kötelező tananyag

 

-          Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Complex, Budapest, 2014

-          Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

6.         Ajánlott irodalom

 

 

Miskolc, 2018. január 25.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza