Alternatív vitarendezés

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Alternatív vitarendezés c. tantárgyból

(szabadon választható tárgy)

tárgykód: AJAMUSV01ISZN

Igazgatásszervező Alap szak nappali tagozat

2013/2014 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens.(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója:.(név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

A hallgatók megismertetése az alternatív vitarendezési eljárások lényegével, a külföldi és a hazai gyakorlattal, elsősorban a munkajog területén.

 

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Az előadások ideje, helye: Hétfő 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

 

1. Az AVR lényegének meghatározása

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

2. Az AVR szervezeti keretek között

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

3. Munkajogi AVR elméleti kérdései

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

4. A felek közötti autonóm egyeztetés

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

5. Békéltetés (Conciliation) I.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

6. Békéltetés (Conciliation) II.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

7. Tényfeltárás (Fact-finding) I.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

8. Tényfeltárás (Fact-finding) II.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

9. Preventív mediálás

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

10. Közvetítés (Mediation) II.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

11. Közvetítés (Mediation) III.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

12. Döntőbíráskodás (Arbitration) I.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

13. Döntőbíráskodás (Arbitration) II.

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

14. Az abritráció USA-beli gyakorlata

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

Zh

Dr Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A tananyag számonkérési módszere: írásbeli beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg. (60%-tól megf.) A tárgy 10 fő alatt nem indul.

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközbeni számonkérés van

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5. Kötelező tananyag

  1. Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája (MTA 1999 Akadémiai székfoglaló)

  2. Hajdú József-Rúzs Molnár Krisztina: Az alternatív vitamegoldás rendszerének általános jellemzői, különös tekintettel a munkaügyi vitákra (Novotni Kiadó, Miskolc, 2001.)

  3. D.R. Nolan: Labour and Employment Arbitration in Nutshell, (1998 St. Paul Minesota)

 

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6. Ajánlott irodalom

 

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2014. február 4.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza