Balesetbiztosítási jog nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Balesetbiztosítási jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU152MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla PhD. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hosszú Zsuzsanna megbízott óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a balesetbiztosítási egyes ellátásaival, amelyeket az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszeren belül helyeztek el a jogalkotók. A tárgy oktatása során hangsúlyt kap a jelentős számú bírósági határozat és elvi döntés is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

Hétfő 12-14 A/6 203

2014. 09.08

A balesetbiztosítás történeti kérdései

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 15.

A balesetbiztosítás jogszabályi kapcsolódásai, a rendszer jellemzői.

.

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 22.

Baleset fogalma, üzemi baleset.

 Foglalkozási megbetegedés fogalma, megállapításának feltételei, eljárás rendje

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 29.

A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.

 A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 10. 06.

Baleseti ellátásra jogosultak. Baleseti egészségbiztosítási ellátások /eü.szolg., baleseti táppénz/.

 

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 10.13.

.Baleseti táppénz

Hosszú Zsuzsanna

2014.10.20.

Dékáni Szünet

 

2014. 10.27.

Baleseti járadék.

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11.03.

 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások feltétele, rendszere, mértéke.

 

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11.10.

Jogalap nélkül kifizetett baleseti átás visszafizetésének és megtérítésének feltétele. A jogszerűen kifizetett baleseti ellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben)

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11.17.

Baleseti ellátás igénylése és folyósítása. Jogorvoslati eljárás a balesetbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében.

 

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11. 24.

A balesetbiztosítás gyakorlati szabályai

Hosszú Zsuzsanna

2014. 12. 01.

A balesetbiztosítás szabályai az egyes európai országokban.

Hosszú Zsuzsanna

2014. 12. 08.

Aláírás

Hosszú Zsuzsanna

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2014. július 10.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

 Agrárjogi és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza