Balesetbiztosítási jog levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Balesetbiztosítási jog c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU152MTL5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Hilda PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda egyetemi docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a balesetbiztosítási egyes ellátásaival, amelyeket az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási rendszeren belül helyeztek el a jogalkotók. A tárgy oktatása során hangsúlyt kap a jelentős számú bírósági határozat és elvi döntés is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

17.09.23.

Szombat

12.20 - 15.40 A1/309   

 (4 óra)

A balesetbiztosítás története, jogszabályi kapcsolódásai, a rendszer jellemzői. Baleset fogalma, üzemi baleset. Foglalkozási megbetegedés fogalma, megállapításának feltételei, eljárás rendje.

A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai.

17.10.07.

Szombat

8.30 - 11.50 A6/203     (4óra)

Baleseti ellátásra jogosultak. Baleseti egészségbiztosítási ellátások /

Baleseti járadék. Rehabilitációs járadék. A baleseti rokkantsági nyugdíj feltétele, mértéke. A baleseti hozzátartozói ellátások rendszere feltétele, mértéke. Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók járadéka.

17.10.28.

Szombat

    8.30 - 11.50 A6/117A   

(4 óra)

Jogalap nélkül kifizetett baleseti átás visszafizetésének és megtérítésének feltétele. A jogszerűen kifizetett baleseti ellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben).

Baleseti ellátás igénylése és folyósítása. Jogorvoslati eljárás a balesetbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében.

A megtérítési igénnyel kapcsolatos bírói gyakorlat.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

-          Tóth Hilda (szerk.) Szociális jog – TB jog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Jakab Nóra: Munkavédelem, különös tekintettel a felelősségi kérdésekre. Bíbor Kiadó Miskolc 2016.

-          Jakab Nóra-Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései. Bíbor Kiadó Miskolc, 2016.

6.    Ajánlott irodalom

-          Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

-          Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

-          Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf

 

Jogszabályok:

-                     a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

-                     a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv.

-                     a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.

 

Miskolc, 2017. augusztus 22.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza