A borkultúra jogi háttere nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Borkultúra jogi háttere c. szabadon választható  tantárgyból

tárgykód: AJAMUSV02ISZN

Igazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, az agrárjog kereteibe ékelődő borjog mélyebb megismertetésén túl a hazai borágazat helyzetének, és a borkészítés és borfogyasztás kultúrájának megismertetése. A speciálkollégium 3 részre oszlik, első része a borjogi előadás, mely szervezeti kérdésekkel: borjog történet, borászati üzemek rendszere, termelői csoportok, hegyközségek, borászati támogatások telepítési jogok, a második részben a borszármazás, minőség, és eredetvédelem kérdéseivel, a borok termőhelyeivel, a borok minőségi kategóriáival, az eredetvédelem pereivel foglalkozik. Ezt követi egy szőlészeti, borászati, és borgazdasági jellegű szakmai előadás, majd egy szervezett borminősítéssel egybekötött borkóstoló.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Szerda 18-20-ig – XX. ea.

 

A speciálkollégium anyagának ismertetése, bemutatkozás.

A bor minősítése

A bükkaljai borok

A szőlő talaja

A bor jogi fogalma.  A szőlő és a borjog fogalma

Hegyközségi rendszer

Borpiaci rendtartás támogatásai, Borkategóráik a mai Magyarországon.

Borászathoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatások

Az eredetvédelem polgári jogi alapjai

A bor minőségének jogi meghatározása. Szőlőfajták. Az Egri Borvidék borai 

Az eredetvédelem eszközei az uniós jogban. Az edelényi bortermelés.  A földrajzi árujelzők helye és szerepe a jogrendszerben.

A földrajzi árujelzők szerepe a WTO jogában, és a nemzetközi jogban

A szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzők szabályozása – Borhibák, borhamisítás.

Zárthelyi dolgozat

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

Teljesítményértékelés:

- órai aktivitás 30%

- zárthelyi dolgozat megoldása 70%

 

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi János Ede: Eredetvédelmi kérdések a borjogban. Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.

Csák Csilla (szerk): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

Buday- Sántha Attila: Agrárpolitika-vidékpolitika: A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió, Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001.

Fertő Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris kiadó, Budapest, 1999.

Jean-Marc Bahans, Michel Menjucq: Droit de la vigne et du vin: Aspects juridiques du marché vitivinicole, 2010.

 

 

Miskolc, 2014. szeptember 4.

 

Agrár- Munkajogi Tanszék

Vissza