Egészségbiztosítási jog nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egészségbiztosítási jog c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU150MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György PhD. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hosszú Zsuzsanna megbízott óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a biztosítási jogviszony alanyaival, a jogviszony létrejöttének a szabályaival, és a tárgyával. E körben részletesen megismerik az ellátások egyes fajtáit és a folyósítás feltételeit, valamint a vonatkozó bírói és egészségbiztosítási pénztári gyakorlatot.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

2014. 09. 09.

  1. Az egészségbiztosítási rendszer fejlődése napjainkig

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 16.

Az egészségügy rendszere Magyarországon (egészségügyi törvény, egészségbiztosítási jog)

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 23.

Az egészségügyi ellátórendszer felépítése (alapellátás, járóbeteg, fekvőbeteg szakellátás) Az egészségbiztosítás alapelvei, az ellátásokra jogosultak köre

Hosszú Zsuzsanna

2014. 09. 30.

A kötelező egészségbiztosítási ellátások rendszere I.

Hosszú Zsuzsanna

2014. 10. 07.

A kötelező egészségbiztosítási ellátások rendszere II.

Hosszú Zsuzsanna

2014. 10. 14.

Az egészségbiztosító és az egészségügyi szolgáltató közötti jogviszony tartalma (finanszírozási szerződés)

Hosszú Zsuzsanna

2014. 10. 21.

Dékáni Szünet

 

2014. 10. 28.

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása (43/1999. (III.3. Korm r.)

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11. 04.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. A táppénz

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11. 11.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. A terhességi gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11. 18.

A pénzbeli ellátások iránti igény érvényesítése. Visszafizetési és megtérítési igény

Hosszú Zsuzsanna

2014. 11. 25.

Kitekintés az Európai Unió egyes tagállamainak betegbiztosítási rendszerének jogi szabályozására

Hosszú Zsuzsanna

2014. 12. 02.

Egészségbiztosítás koordinációja, EU kék kártya

Hosszú Zsuzsanna

2014. 12. 10.

Aláírás

Hosszú Zsuzsanna

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2014. július 10.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

                                                         Agrárjogi és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza