Egészségbiztosítási jog záróvizsgafelkészítő levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egészségbiztosítási jog záróvizsgafelkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU163MTL6

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III.évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Hilda egyetemi docens.(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 0 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy a III. évfolyamos hallgatók záróvizsgára való felkészülésének elősegítése, az elméleti anyag és a hatályos tételes jogi szabályok szisztematikus összefoglalása

A tantárgy célja, hogy átfogóan ismertesse az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozó szabályokat. Így a hallgatók összefoglaló ismereteket szereznek a pénzbeli ellátásokról, a baleseti ellátásokról, a jogorvoslat, az igényérvényesítés szabályairól.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

 

02.16.

Péntek

12.30 - 15.00 A1/308

Az egészségbiztosítási ellátás alapelvei, az ellátásokra jogosultak köre, a fedezeti rendszer, jogorvoslat. Megtérítési igény és jogalap nélkül kifizetett ellátások.

A kötelező egészségbiztosítási rendszer egészségügyi szolgáltatásai

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

 

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Tantárgyból nincs külön  vizsga.

 

5.    Kötelező tananyag

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

6.    Ajánlott irodalom

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

-                     a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

-                     a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.

 

Miskolc, 2018. január 25.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza