Egyenlő bánásmód levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egyenlő bánásmód elvének követelményei c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU149MTL6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Mélypataki Gábor (PhD) egyetemi tanársegéd (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4)

Egyidejű felvétel: Egyenlő bánásmód elvének követelményei gyakorlat. (AJAMU133MTL6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 8 óra előadás/félév

Számonkérés módja: beszámoló (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák az egyenlő bánásmód körében megalkotott jogszabályokat, illetve megismerjék az esélyegyenlőségre vonatkozó rendelkezéseket. Megismerhetik továbbá a hallgatók a jogalkalmazási gyakorlatot, valamint az egyes hatósági eljárásokat.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2017.02.17.

(Szombat)

8.30 - 11.50e

A/6 203

(4 óra)

Az egyenlő bánásmód követelményének hatálya I.

Személyi hatály

Kötelezettek

Az egyenlő bánásmód követelményének hatálya II.

Jogosultak

Védett tulajdonságok

Az egyenlő bánásmód megsértésének esetei

Direkt diszkrimináció

Indirekt diszkrimináció

Zaklatás

Megtorlás

Szegregáció

dr. Mélypataki Gábor

(4óra)

2017.03.03.

(Szombat)

12.20 - 15.40e A/1 307

(4 óra)

 

 

Kimentési okok

Általános kimentési okok

Speciális kimentési okok

Előnyben részesítés

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított eljárások I.

Általános fórumok

Speciális fórumok

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított eljárások II.

Esetelemzések

 

dr. Mélypataki Gábor

(4 óra)

 

           

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több órát mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félév közben lesz számonkérés

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

 

 

5.         Kötelező tananyag

-          Gyulavári Tamás: - Kádár András Kristóf: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata (Bibor Kiadó, Miskolc, 2009.)

-          Dr. Gregor Katalin - Dr. Varga Judit - Dr. Lukovics Adél - Molnár Veronika: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. ÉVI CXXV. törvény alkalmazása, in.: http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/741d630824a65338e12a049a3106aaed/EBH%20Tananyag_végleges.pdf

-          Jakab Nóra: Employment of people with changed working abilities in Hungary - An economic or social issue?, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 6:(Special edition) pp. 77-92. (2013)

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

−       Gárdos-Orosz Fruzsina: Constitutional rights : Horizontal effect and antidiscrimination law in Hungary, in:Acta juridica Hungarica, 2008. (49. évf.) 1. sz. 111-136. old.

−       Moscatelli, Silvana: The Multiple Discrimination in the European and Italian Context, in: Acta juridica Hungarica 2011. (52. évf.) 4. sz. 316-324. old.

−       Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatába, Complex, Budapest, 2009

−       Majtényi Balázs (Szerk.): Lejtős pálya - Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség - Föld-rész Könyvek, L’ Harmattan Kiadó, 2009

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2018. január 25.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza