Egyenlő bánásmód nappali

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egyenlő bánásmód elvének követelményei c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU149MTN6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Mélypataki Gábor (PhD) egyetemi tanársegéd (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTN4)

Egyidejű felvétel: Egyenlő bánásmód elvének követelményei gyakorlat. (AJAMU133MTN6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: beszámoló (szóbeli)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák az egyenlő bánásmód körében megalkotott jogszabályokat, illetve megismerjék az esélyegyenlőségre vonatkozó rendelkezéseket. Megismerhetik továbbá a hallgatók a jogalkalmazási gyakorlatot, valamint az egyes hatósági eljárásokat.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása – csütörtük 10-12-ig – A/6. 117/A.

 

II. 15.

Az egyenlő bánásmód követelményének hatálya I.

Személyi hatály

Kötelezettek

előadó:

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

 

II.22.

Az egyenlő bánásmód követelményének hatálya II.

Jogosultak

Védett tulajdonságok

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

III. 1.

Az egyenlő bánásmód megsértésének esetei

Direkt diszkrimináció

Indirekt diszkrimináció

Zaklatás

Megtorlás

Szegregáció

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

II.I 8.

Kimentési okok

Általános kimentési okok

Speciális kimentési okok

Előnyben részesítés

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

III. 15.

Nemzeti Ünnep

 

III. 22.

Az egyenlő bánásmód megsértése miatt indított eljárások.

Általános fórumok

Speciális fórumok

Egyenlő bánásmód kérdése az Eu-ban

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli beszámoló keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

 

5.         Kötelező tananyag

-          Gyulavári Tamás: - Kádár András Kristóf: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata (Bibor Kiadó, Miskolc, 2009.)

-          Dr. Gregor Katalin - Dr. Varga Judit - Dr. Lukovics Adél - Molnár Veronika: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. ÉVI CXXV. törvény alkalmazása, in.: http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/741d630824a65338e12a049a3106aaed/EBH%20Tananyag_végleges.pdf

-          Jakab Nóra: Employment of people with changed working abilities in Hungary - An economic or social issue?, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 6:(Special edition) pp. 77-92. (2013)

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

−       Gárdos-Orosz Fruzsina: Constitutional rights : Horizontal effect and antidiscrimination law in Hungary, in:Acta juridica Hungarica, 2008. (49. évf.) 1. sz. 111-136. old.

−       Moscatelli, Silvana: The Multiple Discrimination in the European and Italian Context, in: Acta juridica Hungarica 2011. (52. évf.) 4. sz. 316-324. old.

−       Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatába, Complex, Budapest, 2009

−       Majtényi Balázs (Szerk.): Lejtős pálya - Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség - Föld-rész Könyvek, L’ Harmattan Kiadó, 2009

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

 

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2018. január 25.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza