European Agricultural and Environmental Law

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a European Agricultural and Environmental Law

c. szabadon választható  tantárgyból

 tárgykód: AJAMUALT032

Jogász szak nappali tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJAMU271N6

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A kurzus az európai jog, a polgári jog, ezen belül a tulajdonjog és a szerződési jog és a közigazgatási jog előírásainak, szabályainak ismeretén alapul. A hallgatók, akik fölveszik ezt a tárgyat nem csak a magyar jog előírásait tanulják meg, de megismerkedhetnek az Európai Unió és annak tagállamai előírásaival és joggyakorlatával is. A hallgatók, akik fölveszik ezt a tárgyat, mélyebb ismeretekre tehetnek szert az agrárjog, az európai mezőgazdasági szabályozás történeti fejlődése, az európai földhasználati politika és földjog, a mezőgazdasági területek összetétele és tulajdonjoga az Európai Unió tagállamaiban, a földnyilvántartások, az európai szövetkezetek, az európai piacszabályozás általános tendenciái és néhány speciális agrárpiac szabályai tekintetében az európai közös agrárpiacon belül.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Előadások ideje, helye: Szerda 14-16-ig – A/6. 102.

 

II. 17. Agrárjogi dogmatika

II. 24. Európai agrár-szabályozás fejlődésének története

III. 3. Földbirtok-politika az európai uniós és tagállami normákban

III. 10. Egy uniós ország földtulajdoni, földhasználati struktúrája

III. 17. Agrárjogi földnyilvántartások

III. 24. Európai Szövetkezetek

III. 31. Termelői csoport és termelői értékesítő szervezet

IV. 7. Európai piacszabályozás általános tendenciái, sajátosságai egy termékpályán keresztül

IV. 14. Környezetjog tárgya, rendszere, forrásai, környezetvédelmi szabályozás alapelvei. Környezetvédelmi felelősség

IV. 21. Ünnepnap

IV. 28. Környezetvédelmi hatásvizsgálat európai rendszere

V. 5. Európai virág

V. 12. Energiajog. Természetjog európai rendszere. Vízvédelem Európában, európai agrár-környezetjog

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli beszámoló. A tantárgy értékelése három fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, 2009., Miskolc.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

            Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

            Jan H. Jans, Hans H. B. Vedder: European Environmental Law, 2012.

 

 

Miskolc, 2014. február

 

Agrár- Munkajogi Tanszék

Vissza