Fenntartható fejlődés

Tantárgyi program

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak

Munkaügyi kapcsolatok szakirány - Társadalombiztosítási szakirány

2011/2012/2. félév

levelező

 

Tantárgy kódja: AJAMUSV07MT

Tantárgy teljes (és rövidített neve): A fenntartható fejlődés alappillérei – szabadon választható tárgy

Heti (félévi) óraszám:      4 óra/félév

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): szóbeli beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Munka-és Agrárjogi tanszék

A tárgy előadója: Dr. Szilágyi János Ede egyetemi tanársegéd

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele (tantárgyi kód): -

 

Előadás időpontja: 2012. 03.03. (szombat) – 16.10-17-40-ig – XX.ea.

                                                                              – 17.50-19.10-ig – XX. ea. – 12 fő alatt nem indul

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A XX. század közepétől egyre erőteljesebb jelei mutatkoztak a környezeti ártalmak sokasodásának (pl. 1954-ben a hírhedt londoni szmog). Ezek egyre markánsabban hívták fel a figyelmet arra, hogy az egyre dinamikusabban fejlődő gazdaság saját környezetének tartalékait emészti fel. Ennek során fogalmazódott meg, elsőként a Brundtland Bizottság jelentésében, a fenntartható fejlődés követelménye. Ez „olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére.” A fenntartható fejlődés alapvető célkitűzésként jelenik meg az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében. Az EU első fenntartható fejlődési stratégája 2001-ben született Göteborgban, amelyet 2002-ben kiegészítettek (a fenntarthatóság külső dimenziójával), majd 2006-ban megszületett a stratégia felülvizsgálata is. A megújult stratégia átfogó célja az olyan intézkedések azonosítása és kidolgozása, amelyek lehetővé teszik az EU számára mind a jelen, mind a jövő nemzedékek életminősége folyamatos javításának megvalósítását olyan fenntartható közösségek létrehozása révén, amelyek hatékonyan gazdálkodnak az erőforrásokkal, és hatékonyan használják fel azokat, valamint ki tudják aknázni a gazdaságban rejlő ökológiai és szociális innovációs lehetőségeket, és ezáltal biztosítják a fellendülést, a környezetvédelmet és a társadalmi kohéziót.

A fenntarthatóságnál három dimenziót szokás megkülönböztetni: „a környezetpusztulás megakadályozására a környezetvédelmit, a fokozódó szegénység kezelésre a gazdaságit, … a hagyományos társadalmi struktúrák bomlását megakadályozandó társadalmi szegmensét emeli ki.”

A szabadon választható tárgy kiemelt témája a fenntarthatóság társadalmi dimenziója, amely számos további részterületre tagolódik.

 

Tananyag leírása:

A szabadon választható tantárgy tematikájának taglalása a következőképpen alakul:

- A fenntarthatóság elméleti alapjai

- A fenntarthatóság nemzetközi, közösségi és magyar forrásai

- A Götebogi Nyilatkozat

- A fenntarthatóság társadalmi dimenziói

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A szóbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz-e az erre épülő gyakorlati kérdések elsajátítására. Az értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt)minősítéssel történik.

 

Teljesítményértékelés:

- a hallgató beszámolója: 70%

- órai aktivitás és jelenlét: 30 %

 

Tananyag részletezése:

A szabadon választható tantárgy tematikájának taglalása a következőképpen alakul:

- A fenntarthatóság elméleti alapjai

- A fenntarthatóság nemzetközi, közösségi és magyar forrásai

- A Götebogi Nyilatkozat

- A fenntarthatóság társadalmi dimenziói

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: projektor és laptop

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Dr. Csák  Csilla

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza