Fenntartható fejlődés (szv.) levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Fenntartható fejlődés alappillérei c. szabadon választható  tantárgyból

 tárgykód: AJAMUSV07MT

MTB szak levelező tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A XX. század közepétől egyre erőteljesebb jelei mutatkoztak a környezeti ártalmak sokasodásának (pl. 1954-ben a hírhedt londoni szmog). Ezek egyre markánsabban hívták fel a figyelmet arra, hogy az egyre dinamikusabban fejlődő gazdaság saját környezetének tartalékait emészti fel. Ennek során fogalmazódott meg, elsőként a Brundtland Bizottság jelentésében, a fenntartható fejlődés követelménye. Ez „olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére.” A fenntartható fejlődés alapvető célkitűzésként jelenik meg az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében. Az EU első fenntartható fejlődési stratégája 2001-ben született Göteborgban, amelyet 2002-ben kiegészítettek (a fenntarthatóság külső dimenziójával), majd 2006-ban megszületett a stratégia felülvizsgálata is. A megújult stratégia átfogó célja az olyan intézkedések azonosítása és kidolgozása, amelyek lehetővé teszik az EU számára mind a jelen, mind a jövő nemzedékek életminősége folyamatos javításának megvalósítását olyan fenntartható közösségek létrehozása révén, amelyek hatékonyan gazdálkodnak az erőforrásokkal, és hatékonyan használják fel azokat, valamint ki tudják aknázni a gazdaságban rejlő ökológiai és szociális innovációs lehetőségeket, és ezáltal biztosítják a fellendülést, a környezetvédelmet és a társadalmi kohéziót.

A fenntarthatóságnál három dimenziót szokás megkülönböztetni: „a környezetpusztulás megakadályozására a környezetvédelmit, a fokozódó szegénység kezelésre a gazdaságit, … a hagyományos társadalmi struktúrák bomlását megakadályozandó társadalmi szegmensét emeli ki.”

A szabadon választható tárgy kiemelt témája a fenntarthatóság társadalmi dimenziója, amely számos további részterületre tagolódik.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

A fenntarthatóság elméleti alapjai

A fenntarthatóság nemzetközi, közösségi jogforrásai

A fenntarthatóság magyar jogforrásai

A fenntarthatóság társadalmi dimenziói

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, 2009., Miskolc.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

Fodor László: Multifunkcionális és környezeti fenntarthatóság. In: Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája (szerk.): Collegium Doctorum Konferencia, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2013.

Miklós László: A környezetjog alapjai. SZTE ÁJK – JATE Press, Szeged, 2011.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

 

 

Miskolc, 2014. február

 

Agrár- Munkajogi Tanszék

Vissza