A hulladékgazdálkodás jogi, gazdasági és technikai szabályozása

Tantárgyi program

 

A hulladékgazdálkodás jogi, gazdasági és technikai szabályozása

(IPARI-ÉS KOMMUNÁLIS HULLADÉKKEZELÉSI- ÉS HASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK)

 

szabadon választható tárgy

jogász nappali tagozat

 

 

Tantárgy kódja:  AJAMUALT038

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): A hulladékgazdálkodás jogi, gazdasági és technikai szabályozása

 

Heti (félévi) óraszám: heti 2 óra

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Munka-és Agrárjogi tanszék

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla  egy. docens

Tárgyat oktató: Dr. Illés Zoltán

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: -

 

Ajánlott évfolyam: II-V.

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

 

A tantárgy oktatásának célja a témakör áttekintése a hulladékra vonatkozó jogi szabályozástól kezdve a gazdasági ösztönzőkön át az újrahasznosításig. A hulladékkezelő létesítmények telepítésének, üzemeltetésének jogi szabályozása. Az ártalmatlanítás, kezelés és hasznosítás módjainak megismerése.

 

 

Tematika:

 

 

Témakörök

1.

 

Magyarország környezeti állapota: a környezettudatosság és a környezetvédelem. Környezeti problémák és társadalmi összefüggései, környezetvédelem kulcsterületei. A jövő útja a megelőzés és újrahasznosítás.

Fontosabb szakkifejezések. Fogalom meghatározások a hulladékgazdálkodásban. A hulladékok mennyiségének és minőségének alakulása. A hulladékok csoportosítása, EWC-kódok. A hulladék környezetbe jutásának lehetőségei, és a káros környezeti hatásainak kialakulása. A hulladékgazdálkodás alapelvei.

A hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás felépítése

(törvény, végrehajtási rendeletek) Hulladékgazdálkodási alapismeretek: hulladék fogalma, csoportosítása (eredet, környezeti hatás és halmazállapot szerint), jelölése (EWC-kódlista), hazai hulladéktermelés számadatai, Kiemelt- és különleges hulladékáramok (OHTszerint) Hulladékminősítés.

2.

A települési hulladékgyűjtési, szállítási eszközök.

A hulladékkezelés technológiai folyamata, eszközei, berendezései. Gyűjtés módjai, eszközei (kevert,szelektív)          - szelektív gyűjtés:- keletkezés helyén, - gyűjtő szigeten(telepítésének jogszabályi előírásai) - hulladékudvarban (telepítés, üzemeltetés szabályozása)

- Hulladékszállítás és eszközei: együtemű, kétütemű szállítás rendszerei

Veszélyes hulladék elszállítása.

A gyűjtés eszközei: konténerek, tartályok, hulladéktömörítő berendezések. A gyűjtőhely kialakítása. A tárolók és ledobók típusai. Az átmeneti tárolás módszerei.

A szelektív gyűjtés a lakosságnál. Hulladékgyűjtő sziget- és udvar. A félpormentes szállítás járművei. A pneumatikus hulladékgyűjtő-szállítás berendezései. Szállító és anyagmozgató gépek üzeme, munkaszervezés.

3.

Hulladék kezelése, ártalmatlanítása:

Fizikai eljárások(aprítás, rostálás, darabosítás, mosás), műveletek(fázisszétválasztás, komponens-szétválasztás, beágyazás), hulladékok kémiai(semlegesítés, hidratáció, oxidáció-redukció, dehalogénezés, csapadékos leválasztás,elektrokémiai), biokémiai kezelése (komposztálás, biogáz eá.,enzimes fermentáció)

Hulladékszegény technológia. A települési szilárd hulladék összetevőinek hasznosítása. A lakosság, termelő, önkormányzat, állam feladatai.

Jogi,- műszaki, - és gazdasági szabályozás. Felelősségi körök. A termék és a keletkező hulladék. Hulladékkezelés. A hulladék keletkezésének megelőzése és csökkentése. Hulladékszegény technológiák bevezetésének a lehetőségei. Hulladékhasznosítás. A települési hulladék hasznosítása. A termelési hulladékok hasznosítása: fémek, papír, műanyag, gumi, üveg, bőr, textil, galvániszap, olajtartalmú hulladékok, salak, pernye, építőipari hulladékok, vegyipari hulladékok, mezőgazdasági hulladékok, élelmiszeripari hulladékok.

A települési hulladékok végzésének jogi szabályozása, az állami irányítás jelentőségének a bemutatása.

4.

Hulladékok ártalmatlanítása: hulladékégetés-együttégetés,égetés technológiai folyamata, feltételei, kalorikus jellemzői,

- hulladéklerakás:

Hulladéklerakók létesítésének követelményei, hulladéklerakók típusai, kialakításuk, hulladéklerakók üzemeltetése, rekultiváció

A hulladék viselkedése a természetben.

Önmaguktól végbemenő folyamatok. A különböző összetételű vegyületeket tartalmazó hulladékok viselkedése a természetben: nagy oxigénigényű, fertőzést okozó, növényi tápanyagként viselkedő, ásványolaj-tartalmú, növény védőszer tartalmú, műanyaghulladék, savtartalmú hulladék, toxikus fémeket tartalmazó hulladékok átalakulási folyamatai.

A biológilag bomló hulladékokra vonatkozó szabályozás

5.

Kármentesítés: kármentesítendő  területek felderítése, kockázatelemzés, kármentesítési eljárások,kármentesítés folyamata

A települési szilárd hulladék-kezelés előkészítési módjai a hasznosításra (aprítás, rostálás, tömörítés, darabosítás, tisztítás, mosás)

A másodnyersanyag visszanyerés gépei és berendezései

A másodnyersanyag őrlés, darabolás gépei

A válogatás, osztályozás, tömörítés, bálázás gépei

A fémfeldolgozás gépei. A műanyag-feldolgozás, a komposztálás gépei. Tüzelőanyag előállító és mezőgazdasági hulladék hasznosítás gépei.

A hulladékstátusz vége jelentősége a másodnyersanyagok

hasznosításának az elősegítésében.

6.

Hulladékgazdálkodás fogalma, prioritása, alapelvei, eszközei, a hulladékgazdálkodás tervezése (országos, regionális, települési, vállalati)

 Hulladékártalmatlanítás. (fizikai, kémiai, biológiai)

Fizikai: Fázisszétválasztás (ülepítés, szűrés, centrifugálás, desztilláció, lefölözés, membránszűrési eljárások, adszorpció)

Komponensszétválasztás (rostálás, nehézközegű szeparálás, légosztályozás, ballisztikus szeparálás, pulzációs ülepítő, mágneses szeparálás, örvényáramú szeparálás, flotácó, optikai szeparálás, fagyasztva kristályosítás, sajtolás, tűnemezelés)

Beágyazás: cementbe,- mészbe,- műanyagba, - üvegbe ágyazás

Kémiai: semlegesítés, leválasztás, hidrolízis, redukció, oxidáció, oxidáció, szuperkritikus nedvesoxidáció, ózonos oxidáció, dehalogénezés, elektrokémiai módszerek (fémvisszanyerés,

elektrodialízis, elektroflotálás)

7.

Hulladékhasznosítás és technikái, hulladékkereskedelem jogi vonatkozásai

Biológiai hulladékkezelés:

a, Komposztálás: A települési szilárd és folyékony, és bizonyos termelési hulladékok komposztálási technológiái (Mut-Dano eljárás, Kneer-eljárás)

b, Biogáz-termelés

A biogáz termelés kémiai és  mikrobiológiai folyamatai. Egylépcsős biogáztermelő technológia. Kétlépcsős biogáztermelő technológia. A kinyert biogáz és a kierjedt anyag hasznosításának lehetőségei. A biogáztermelés üzemi megoldásai

A biológiai hulladékkezelés jogi szabályozása.

8.

Hulladékgazdálkodás gazdasági- társadalmi háttere:

Hulladék értéke, hulladékgazdálkodás költségei, gazdasági szabályozás eszközrendszere,társadalmi háttér: életmód, fogyasztási szokások, fenntarthatóság, környezettudatos attitüd….

 Termikus hulladékkezelés:

Égetés.  A hulladékok kalorikus jellemzői. Az égetés technológiai folyamata. (tárolás, előkészítés és adagolás, Tüzeléstechnikai gépi berendezések (rostélyok típusai, tűztérváltozatok, forgódobos kemence, égetőkamrák, emeletes kemence, fluidizációs kemence. Tüzelőanyag és levegőellátás. Az égési folyamat szabályozása.

Salak eltávolítása. A szilárd égési maradékok kezelése

Füstgázhűtés, hő hasznosítás.

A keletkezett káros anyag gyűjtése, eltávolítása, üzemeltetés

Tűz – és saválló anyagok alkalmazása

Füstgáztisztító berendezések

Pirolízis folyamata és technikai megoldásai.

A hulladékok termikus kezelésének a lehetőségei a megfelelő jogi környezetben

9.

Hulladékgazdálkodás intézményrendszere, hulladékgazdálkodási politika, vállalati hulladékmenedzsment

A hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása.

Települési szilárd hulladékok rendezett lerakása. A lerakó létesítés szempontjai. A rendezett lerakó kialakítása. Talaj előkészítés, vízvédelem, levegőtisztaság-védelem, az élővilág védelme. A rendezett lerakás technológiai megoldásai: prizmás rendszerű ellenőrzött lerakás. Árkos területfeltöltés. A rendezett lerakó üzemeltetése. Kiépített berendezések, kompaktorok. Rakodógépek, rakodási technológiák. Földmunkagépek, gépészeti üzem szervezése

A rendezett lerakó lezárása, rekultivációja. A rendezett lerakó kijelölésének és létesítésének eljárási rendje.

A lerakókra vonatkozó jogi szabályozás jelentősége

10.

Hulladékgazdálkodás jogi szabályozása: az EU és a hatályos hazai szabályozás, hatósági szervezet, hatósági munka, jogsértések- bírságok a hulladékgazdálkodás területén

 Folyékony-és iszapszerű hulladékok.

A települési folyékony hulladék elhelyezésének feltételei. Elhelyezés közcsatorna hálózatba. Elhelyezés szennyvíztisztító telepen. Elhelyezés rendezett lerakón. Elhelyezés mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen.  Települési folyékony hulladék rendezett elhelyezése közcélú ártalmatlanító telepen. Leeresztő telep. Teraszos-kazettás kezelőtelep. Ártalmatlanító-hasznosító telep. Nyárfás öntözőtelep. Szántóföldi hasznosítás barázdás-bakhátas elhelyezéssel. A szennyvíziszap kezelés gépészeti berendezései.

11.

Hulladékgazdálkodási információs rendszer: környezetvédelmi alap-nyilvántartási rendszer,

Hulladék- veszélyes hulladék adatszolgáltatás-bejelentés, nyilvántartás.

Veszélyes hulladékok jogi szabályozásának megfelelő alkalmazása.

 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok jellemzői. A veszélyes hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás. Környezetvédelmi információs rendszer. A veszélyes hulladékok szállítása: vasúti, közúti szállítás szabályai. A veszélyes hulladékok előkészítése a szállításra (csomagolás, veszélyességi bárcák, járművek és felszereléseik A veszélyes hulladékok rendezett biztonságos lerakása. Passzív, - és aktív védelem.  Felszíni biztonságos lerakó telepítése és üzemeltetése. Őrzés. Haváriaterv. Lezárás és fenntartás. Hulladékelhelyezés mélyrétegekben. A hulladékok okozta kár elhárítása. Kárelhárítási alapelvek. Kárelhárítási eszközök. Kárelhárítás talajkiemelés nélkül. A szennyezés terjedésének megakadályozása stabilizálással.

12.

Radioaktív hulladékok:

Csoportosítása,radioaktív hulladékok átmeneti tárolása, hasznosítása, biztonságos elhelyezése felszíni és felszín alatti tárolókban,

Sugárvédelmi alapismeretek

Atomerőművek jelentősége az energiatermelésben, atomerőművek típusai, kockázatai

A radioaktív sugárzás hatásmechanizmusa.  Védekezési lehetőségek az ionizáló sugárzással kapcsolatosan. Sugárzás-mérés.

Reaktorfizikai alapismeretek. Orvosi, ipari radiológiai alkalmazások. Atomerőművek működése, fajtái és hulladékai. A hulladékok reprocesszálása, az átmeneti és végleges tárolás lehetőségei és gyakorlata.

 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz –e az erre épülő gyakorlati kérdések elsajátítására. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

Tananyag részletezése:

Vermes L. 1998: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó, Budapest: 1-201.

Barótfi I. (szerk.) 2000: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest: 1-981

Zimler T. (szerk.) 2003: Hulladékgazdálkodás. Tertia Kiadó, Budapest: 1-320.

 

Jogszabályok:AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/12/EK IRÁNYELVE (2006. április 5.) a hulladékokról, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Jogesetek/bírósági ítéletek: a C-6/00 sz. ügyben, a C-9/00 sz. ügyben, a C-114/01 sz. ügyben, a C-116/01 sz. ügyben, a C-206/88 sz. ügyben, a C-458/00 sz. ügyben, a C-418/97 és C-419/97 sz. ügyekben

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: projektor

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: az előadáson elhangzottak és az írott tananyag alapján kiadott jogeset feldolgozása

 

 

Dr. Csák Csilla

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

Vissza