Költségvetési Intézmények Munkaügyi kapcsolatai levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU140MTL5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI133MTL3

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy ismereteket nyújt a hallgatók részére a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó kollektív munkajogi kérdésekről, különös tekintettel a közalkalmazotti tanács működésére, a közszféra érdekegyeztetési rendszerére és kollektív szerződéseire. A stúdium segítséget nyújt a közszféra és a piacgazdaság vonatkozó szabályanyagának elhatárolásához

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2016.11.12

(szombat)

8:30-11:50

A/1 308

(4 óra)

 

Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai, mint a közszféra munkajogának (közszolg. munkajog) fogalma, történeti, dogmatikai kérdései. Jogforrási rendszere – az egyes jogforrások kapcsolata.

Az egyes törvények hatálya. A jogviszony létesítés és módosítás formai és tartalmi követelményei.

A jogviszony megszűnése – közös és eltérő szabályok a Kjt., Kttv. vonatkozásában.

A munkavégzés és minősítés szabályai

Előmeneteli és illetményrendszer

 

Kenderes György

2016.11.19

 (szombat)

8.30 -11.50

A1/ 310

(4 óra)

 

 

Munkaidő, pihenőidő, képzés és továbbképzés szabályai

Fegyelmi felelősség I.

Fegyelmi felelősség II.

Kenderes György

2016. 11.25

(péntek)

12.20 - 14.00

 A1/312   

(2 óra)

Kártérítési felelősség; jogvitás eljárás szabályai a Kttv. alapján

A közszféra munkajogának nemzetközi (EU) kérdései

 

Kenderes György

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

- György István; Hazafi Zoltán: Közszolgálati jog, NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2015

- Marilyn Pittard - Phillipa Weeks (ed.): Public Sector Employment in the Twenty-First Century, ANU E Press, 2007

 

6.         Ajánlott irodalom

-          Gyulavári Tamás, Horváth István, Hős Nikolett, Petrovics Zoltán, Kártyás Gábor (szerk.), Takács Gábor, Tánczos Rita: Bevezetés a közszolgálati munkajogba, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015

-          Hazafi Zoltán (szerk.) : Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó, 2014.  (ISBN 978-615-5269-33-2)

-          Rainer Koch – Peter Conrad: New Public Servicie, Springer, Wiesbaden, 2003

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza