Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai nappali

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU140MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI133MTN3

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy ismereteket nyújt a hallgatók részére a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó kollektív munkajogi kérdésekről, különös tekintettel a közalkalmazotti tanács működésére, a közszféra érdekegyeztetési rendszerére és kollektív szerződéseire. A stúdium segítséget nyújt a közszféra és a piacgazdaság vonatkozó szabályanyagának elhatárolásához.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

Kedd 8-10 A/6 117/A          

2016. 09.06

Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai, mint a közszféra munkajogának (közszolg. munkajog) fogalma, történeti, dogmatikai kérdései.

 Jogforrási rendszere – az egyes jogforrások kapcsolata.

Dr. Prugberger Tamás

2016. 09. 13.

Az egyes törvények hatálya.

 A jogviszony létesítés és módosítás formai és tartalmi követelményei.

Dr. Kenderes György

2016. 09. 20.

Oktatási szünet

 

2016. 09. 27.

A jogviszony megszűnése – közös és eltérő szabályok a Kjt., Kttv. vonatkozásában.

Dr. Kenderes György

2016. 10. 04.

A munkavégzés és minősítés szabályai Előmeneteli és illetményrendszer

Dr. Kenderes György

2016. 10.11

Munkaidő, pihenőidő, képzés és továbbképzés szabályai

Dr. Kenderes György

2016. 10.18

Kártérítési felelősség; jogvitás eljárás szabályai a Kttv. alapján

 

2016. 10.25.

Fegyelmi felelősség I.

Dr. Kenderes György

2016. 11.01.

Nemzeti Ünnep

 

2016. 11.08.

Fegyelmi felelősség II.

Dr. Kenderes György

2016. 11.15.

Közszolgálati jogviták

Dr. Kenderes György

2016. 11.22.

Államtisztviselői jogviszony sajátosságai

Dr. Kenderes György

2016. 11.29

A közszféra munkajogának nemzetközi (EU) kérdései

Dr. Prugberger Tamás

2016. 12.06.

Aláírás

Dr. Prugberger Tamás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 4.   Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

- György István; Hazafi Zoltán: Közszolgálati jog, NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2015

- Marilyn Pittard - Phillipa Weeks (ed.): Public Sector Employment in the Twenty-First Century, ANU E Press, 2007

 

6.         Ajánlott irodalom

-          Gyulavári Tamás, Horváth István, Hős Nikolett, Petrovics Zoltán, Kártyás Gábor (szerk.), Takács Gábor, Tánczos Rita: Bevezetés a közszolgálati munkajogba, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015

-          Hazafi Zoltán (szerk.) : Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó, 2014.  (ISBN 978-615-5269-33-2)

-          Rainer Koch – Peter Conrad: New Public Servicie, Springer, Wiesbaden, 2003

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza