Kollektív rárgyalások és megállapodások záróvizsgafelkészítő levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kollektív tárgyalások és megállapodások záróvizsgafelkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU159MTL6

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr Jakab Nóra (PhD) e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jakab Nóra (PhD) e. docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 0 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy a III. évfolyamos hallgatók záróvizsgára való felkészülésének elősegítése, az elméleti anyag és a hatályos tételes jogi szabályok szisztematikus összefoglalása

A tantárgy célja, hogy átfogóan ismertesse kollektív tárgyalásokra és kollektív szerződésre vonatkozó szabályokat. Így a hallgatók összefoglaló ismereteket szereznek kollektív tárgyalások lefolytatásának szabályiról, a kollektív szerződés megkötéséről, megszüntetéséről, az ágazati párbeszéd bizottságokról és a közszféra munkaügyi kapcsolatairól 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

A kollektív tárgyalás általános szabályai (fogalmi elhatárolás, kialakulás, fejlődés, alapvető feltételei.) A kollektív tárgyalás alanyai, állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei

 

02.16. 

13.20 - 15.50 A6/203     (Péntek)

 

(3 ó)

  1.  

-          - A kollektív tárgyalás általános szabályai. A kollektív tárgyalás alanyai, állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei, A bipartit kollektív tárgyalások jellege.

  1. A kollektív szerződés jogi természete (külföldi és magyar felfogás, jogdogmatikai viták külföldön).

A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái. A kollektív szerződés személyi hatálya (kötelmi és normatív rész személyi hatálya, személyi hatály a munkáltató jogutódlása esetén).

A kollektív szerződés megkötése. A kollektív szerződés időbeli hatálya. A kollektív szerződés megszűnése és megszüntetése, kiterjesztése. A regionális foglalkoztatási érdekegyeztetés kérdései Magyarországon

Kollektív jogok a közszférában

 

  1. Dr. Jakab Nóra (PhD)
  2. egyetemi docens

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Tantárgyból nincs külön  vizsga.

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

- Jakab Nóra: Kollektív tárgyalások és megállapodások (megjelenés alatt 2014)

-        - Peter Fairbrother (Ed.) and Al Rainnie (Ed.): Globalisation, State and Labour, Routledge, London and New York, 2006

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

- Hrodamka- Maschmann: Arbeitsrecht –Band 2 –Kollektivarbeitsrecht+ Arbeitstreitigkeiten, Springer, 2010

- Soósné Csikós Szilvia: Kollektív tárgyalások és megállapodások, Szegedi Egyetem Kiadó, 2006

- Prugberger Tamás: Érdek és érdekegyeztetés a jogban (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.)

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2018. január 25.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza