Kollektív tárgyalások megállapodások gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kollektív tárgyalások és megállapodások gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU137MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Jakab Nóra, (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kollektív tárgyalásokat, melyek lehetnek kétoldalúak vagy háromoldalúak. A kétoldalú tárgyalásoknál csak a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek szerepelnek. Emiatt az eljárás kötetlen, míg a háromoldalúaknál az állam is képviselteti magát és a fórumrendszer kötött. Ennél az érdekegyeztetés országos tanácsban és ágazati, valamint területi bizottságokban folyik.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

 

J3MU1

Csütörtök 8-10 A/6 203

Dr. Jakab Nóra, (PhD) egyetemi docens,

 

 

 

 

  1. A kollektív tárgyalás általános szabályai (fogalmi elhatárolás, kialakulás, fejlődés, alapvető feltételei.)
  2.  A kollektív tárgyalás alanyai, állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei

A kollektív alku koordinációs mechanizmusa. A kollektív tárgyalás gyakorlata

A kollektív szerződés története Magyarországon

A kollektív szerződés jogi természete (külföldi és magyar felfogás, jogdogmatikai viták külföldön).

 A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái.

 A kollektív szerződés személyi hatálya (kötelmi és normatív rész személyi hatálya, személyi hatály a munkáltató jogutódlása esetén).

A kollektív szerződés kötelmi része (békekötelem, befolyásolási kötelesség, egyéb tartalmi elemek). A kollektív szerződés normatív része (külföldi és magyar szabályok, a normatív rész viszonya más vonatkozó szabályokhoz). A kollektív szerződés megkötése (külföldi és magyar megoldások). A kollektív szerződés időbeli hatálya (külföldi és magyar szabályozás)

A kollektív szerződés megszűnése és megszüntetése a német és a francia és magyar munkajogban. A kollektív szerződés sorsa a munkáltató jogutódlása esetén. A kollektív szerződés kiterjesztésének külföldi és magyar  gyakorlata

Kollektív jogok a közszférában I.

Kollektív jogok a közszférában II..

A közszféra munkaügyi kapcsolataira vonatkozó nemzetközi szabályok

A regionális foglalkoztatási érdekegyeztetés kérdései Magyarországon

Ágazati párbeszéd és kollektív tárgyalások

A kollektív tárgyalás tendenciái napjainkban

Aláírás

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több gyakorlatot mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5. Kötelező irodalom:

- Jakab Nóra, Prugberger Tamás, Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar munkajogban, Pécsi Munkajogi Közlemények monográfiák 2, Pécs, 2014 (ISBN: 9786158010504)

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

6. Ajánlott irodalom:

–        Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar magánjogi gondolkodásban, in.: Pécsi Munkajogi közlemények 2014/1 9-67. pp.

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2013

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza