Kollektív tárgyalások és megállapodások nappali

 

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kollektív tárgyalások és megállapodások c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU143MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kollektív tárgyalásokat, melyek lehetnek kétoldalúak vagy háromoldalúak. A kétoldalú tárgyalásoknál csak a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek szerepelnek. Emiatt az eljárás kötetlen, míg a háromoldalúaknál az állam is képviselteti magát és a fórumrendszer kötött. Ennél az érdekegyeztetés országos tanácsban és ágazati, valamint területi bizottságokban folyik.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

Csütörtök 10-12 A6 203.

2016. 09. 08.

  1. A kollektív tárgyalás általános szabályai (fogalmi elhatárolás, kialakulás, fejlődés, alapvető feltételei.)
  2.  
  3.  

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016. 09. 15.

A kollektív tárgyalás alanyai, állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2015. 09. 22.

A kollektív alku koordinációs mechanizmusa. A kollektív tárgyalás gyakorlata

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.09.29.

A kollektív szerződés jogi természete (külföldi és magyar felfogás, jogdogmatikai viták külföldön).

 A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái.

 A kollektív szerződés személyi hatálya (kötelmi és normatív rész személyi hatálya, személyi hatály a munkáltató jogutódlása esetén).

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016. 10. 06.

A kollektív szerződés kötelmi része (békekötelem, befolyásolási kötelesség, egyéb tartalmi elemek). A kollektív szerződés normatív része (külföldi és magyar szabályok, a normatív rész viszonya más vonatkozó szabályokhoz).

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016. 10. 13.

A kollektív szerződés megkötése (külföldi és magyar megoldások). A kollektív szerződés időbeli hatálya (külföldi és magyar szabályozás)

 

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.10.20.

A kollektív szerződés megszűnése és megszüntetése a német, a francia és magyar munkajogban. A kollektív szerződés sorsa a munkáltató jogutódlása esetén. A kollektív szerződés kiterjesztésének külföldi és magyar  gyakorlata

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.10.27.

Kollektív jogok a közszférában I.

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.11.02.

Dékáni szünet

 

2016. 11. 10.

Kollektív jogok a közszférában II.

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016. 11. 17.

 

A közszféra munkaügyi kapcsolatai nemzetközi szabályai

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.11.24.

Ágazati érdekegyezetés Magyarországon

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016.12.01.

Önkéntes zárthelyi dolgozat

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

2016. 12. 08.

Aláírás

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5. Kötelező irodalom:

- Jakab Nóra, Prugberger Tamás, Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar munkajogban, Pécsi Munkajogi Közlemények monográfiák 2, Pécs, 2014 (ISBN: 9786158010504)

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

6. Ajánlott irodalom:

–        Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar magánjogi gondolkodásban, in.: Pécsi Munkajogi közlemények 2014/1 9-67. pp.

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2013

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza