Kollektív tárgyalások és megálapodások gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kollektív tárgyalások és megállapodások gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU137MTL5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor. egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kollektív tárgyalásokat, melyek lehetnek kétoldalúak vagy háromoldalúak. A kétoldalú tárgyalásoknál csak a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek szerepelnek. Emiatt az eljárás kötetlen, míg a háromoldalúaknál az állam is képviselteti magát és a fórumrendszer kötött. Ennél az érdekegyeztetés országos tanácsban és ágazati, valamint területi bizottságokban folyik.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2016. XI. 18.

(Péntek)

12:30-15:50

A/1 308

(4 óra)

 

Kollektív tárgyalások és megállapodások gyakorlat

Előadó: Mélypataki Gábor

 

2016. XII. 19.

14-15

(péntek)

XXI. ea.

 

 

 

A kollektív tárgyalás általános szabályai. A kollektív tárgyalás alanyai, állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei, A bipartit kollektív tárgyalások jellege.

A kollektív szerződés jogi természete (külföldi és magyar felfogás, jogdogmatikai viták külföldön).

A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái.

A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái. A kollektív szerződés személyi hatálya (kötelmi és normatív rész személyi hatálya, személyi hatály a munkáltató jogutódlása esetén).

A kollektív szerződés megkötése. A kollektív szerződés időbeli hatálya. A kollektív szerződés megszűnése és megszüntetése, kiterjesztése. A regionális foglalkoztatási érdekegyeztetés kérdései Magyarországon

Kollektív jogok a közszférában

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató a gyakorlatot elmulasztja az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5. Kötelező irodalom:

- Jakab Nóra, Prugberger Tamás, Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

- Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar munkajogban, Pécsi Munkajogi Közlemények monográfiák 2, Pécs, 2014 (ISBN: 9786158010504)

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

6. Ajánlott irodalom:

–        Berke Gyula: A kollektív szerződés a magyar magánjogi gondolkodásban, in.: Pécsi Munkajogi közlemények 2014/1 9-67. pp.

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza