Környezetjog diplomás levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Környezetjog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU271D7

Jogász osztatlan szak diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU271D6 ai.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy az agrárjogból megszerzett ismeretekre épül. Bemutatja a környezetjog kialakulását, elméleti kérdéseit, a minden környezeti elemre kiterjedő integratív környezetjog jogi szabályozását, így a hatásvizsgálat, felülvizsgálat, az auditálás, és termékminősítés témaköreit. A környezetvédelem szektoriális szabályai közül részletesen foglalkozunk a földvédelem, vízvédelem, levegővédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a természetvédelem legfontosabb jogi kérdéseivel. A tárgy oktatása során külön kérdéskörként foglalkozunk az agrár-környezetvédelem, így a növényvédelem, az állategészségügy, a növényfajták állami elismerése, a vetőmag gazdálkodás, a takarmánygazdálkodás és az állattenyésztés védelmi és gazdálkodási kérdéseivel.  

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. IX. 22. (péntek) 12.30-16.50-ig – XXI. ea. – Dr. Csák Csilla e. docens

Környezetjog tárgya, rendszere, forrásai, fejlődése

A környezeti szabályozás módszertana, alapelvei

A környezeti hatásvizsgálatok rendszere, A hatásvizsgálat, Környezetvédelmi felülvizsgálat, Egységes környezethasználati engedély, környezeti állapotvizsgálat

Természetvédelem

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései I.

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései II.

 

2017. X. 6. (péntek) 12.30-16.50-ig – XXI. ea. – Dr. Csák Csilla e. docens

Állatvédelem, állatjólét, géntechnológia

Az energiajogról általában

Energiajog szektoriális szabályozása

A környezetjogi felelősség kérdései

Földvédelem

Hulladékgazdálkodás

Vízvédelem

Levegővédelem

Társadalmi részvétel és az ügyész szerepe a környezetvédelemben

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A konzultációk látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több konzultációt mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg. A konzultáción a jelenlétet a tanszék ellenőrzi.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek) és az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

       Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2017. augusztus 23.                                    Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza