Környezet jogi gyakorlat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Környezetjogi gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU272N7

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

                                 Dr. Olajos István, egyetemi docens

                                 Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU272N6 jegy

Egyidejű felvétel: AJAMU271N7

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy az agrárjogból megszerzett ismeretekre épül. Bemutatja a környezetjog kialakulását, elméleti kérdéseit, a minden környezeti elemre kiterjedő integratív környezetjog jogi szabályozását, így a hatásvizsgálat, felülvizsgálat, az auditálás, és termékminősítés témaköreit. A környezetvédelem szektoriális szabályai közül részletesen foglalkozunk a földvédelem, vízvédelem, levegővédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a természetvédelem legfontosabb jogi kérdéseivel. A tárgy oktatása során külön kérdéskörként foglalkozunk az agrár-környezetvédelem, így a növényvédelem, az állategészségügy, a növényfajták állami elismerése, a vetőmag gazdálkodás, a takarmánygazdálkodás és az állattenyésztés védelmi és gazdálkodási kérdéseivel.   

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Környezetjog helye a jogrendszerben, környezeti felelősség

A környezeti hatásvizsgálat típusai

Környezetjog gazdasági eszközei

Integratív környezetjog egyéb eszközei

A környezetjog  viszonya az agrárjoghoz

A vízvédelem gyakorlati kérdései

A földvédelem gyakorlati kérdései

A levegővédelem gyakorlati kérdései

A zöldkártya és a kibocsátásai jogok

Hulladékgazdálkodás

Új növényfajták, vetőmagok, állatfajták elismerése, szabadalmaztatása

Természetvédelem- állatvédelem- növényvédelem kapcsolata és gyakorlata

Az élelmiszerjog és annak fogyasztóvédelemi hatásai

A géntechnológia és annak etika kérdései

Az ügyész szerepe a környezetvédelemben

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. A gyakorlatokon való részvétel ellenőrzése a gyakorlatvezető hatásköre.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlatok során feldolgozott elméleti és gyakorlati ismeretek alapján írásbeli számonkérés formájában adott gyakorlati jegy. A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező (43. és a 48. naptári héten). A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

       Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Gyakorlati csoportbeosztás

401.

hétfő

10-12

A/1. 309.

Dr. Olajos István e. docens

402.

csütörtök

16-18

A/6. 117/A.

Dr. Szilágyi J. Ede e. docens

403.

hétfő

16-18

A/1. 307.

Dr. Csák Csilla e. docens

404.

hétfő

12-14

A/1. 307.

Dr. Olajos István e. docens

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.                                                Agrár – és Munkajogi Tanszék

Vissza