Környezetjogi Klinika

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Környezetjogi klinika c. szabadon választható tantárgyból

 tárgykód: AJAMUALT023

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A környezetjog területén elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A Klinika szervezésében nagy szerepet játszik a civil szféra, az Ökológiai Intézet keretében működő Zöldkapcsolat Egyesület. A civil szervezettel együttműködési szerződés aláírására került sor, amelynek keretében a gyakorlati képzés a civilszervezetnél valósul meg, állandó ügyvédi részvétellel. Itt állandó jogsegélyszolgálatot működtetnek és ennek keretében a hallgatók részt vesznek az ügyfél regisztrációtól, a panasz bejelentés feldolgozásán és tájékoztatáson keresztül a közérdekű igény érvényesítéséig (bírósági eljárás, tárgyalás) terjedő folyamatban. A jogsegélyszolgálat telefonos és személyes kapcsolatfelvételt jelent az ügyfelekkel. A gyakorlat orientált képzés mellett elméleti igénnyel is felkészülnek a hallgatók a hatályos joganyag, esetjog ismereteinek elsajátításával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Időpont: Szerda 16-18-ig

 

Bevezetés, a jogi klinika működése

Általános alapkérdések

Környezetjogi alapfogalmak

Környezeti alapelvek

Környezeti döntéshozatalban való részvétel joga (adatvédelem, hatásvizsgálat, engedélyezés)

Környezetvédelmi hatósági joggyakorlat

Környezetvédelem és ügyészi tevékenység

Természetvédelmi szabályozás I. (helyi és országos védettség)

Természetvédelmi szabályozás II. (védett-fokozottan védett természetvédelmi területek)

Természetvédelmi szabályozás III. (természetvédelmi tilalom)

Vízvédelem

Levegővédelem

Közösségi jog- NATURA 2000.

Környezetjogi tárgyú nemzetközi egyezmények

Környezetjogi tárgyú jogesetek

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, 2009., Miskolc.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban, Gondolat Kiadó-Debreceni Egyetem ÁJK Kiadványa, Budapest, 2006.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika-vidékpolitika, Dialog Campus, 2001.

       Fodor László: Integratív környezetjog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.

Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. február 5.

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza