Környezetjog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KÖRNYEZETJOG c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU02MF5N

Műszaki Földtudományi Kar - Környezetmérnök Szak

2015/2016. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A Környezetjog című tárgy elsősorban a környezetvédelmi jog alapjainak, általános részének megismertetésére törekszik. Emellett néhány kiemelt területen (pl. hulladékgazdálkodás, levegővédelem) kerül sor speciális előírások, jogintézmények elemzésére. A tananyag átfogja az európai uniós alapokat is és kitér a környezetvédelmi igazgatás szervezetére is.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Kedd 14-16-ig – A/1. 315.

 

 1. A környezetjog elméleti alapjai, jogforrási rendszere
 2. A környezetjogi szabályozás módszertana
 3. A környezetjogi szabályozás alapelvei
 4. A környezetvédelmi igazgatás feladatai, szervezete
 5. Környezetvédelmi hatásvizsgálat, környezetvédelmi engedély
 6. Egyéb környezetvédelmi engedélyezési eljárások
 7. A gazdasági szabályozás módszere és eszközei a környezetvédelemben
 8. Az önszabályozáshoz kapcsolódó jogi előírások a környezetvédelemben
 9. A társadalmi részvétel és igényérvényesítés lehetőségei
 10. A környezeti felelősség intézménye
 11. A levegő és a klíma védelme
 12. Vízminőség-védelmi jog
 13. Hulladékgazdálkodás
 14. Zaj, rezgés és sugárzás elleni védelem, az épített környezet védelme 
 15. Az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozó, további sajátos előírások

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az előadások látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek) és az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú (60%-tól megfelelt).

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Csák Csilla: Környezetjog I. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.)
 2. Szilágyi Ede szerk.: Környezetjog II. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.)
 3. Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása (KJK, 2004, 3. kiadás).

 

6.    Ajánlott irodalom

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2015. szeptember 7.

 

Vissza