Környezetjog gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Környezetjogi gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU272L7

Jogász osztatlan szak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója:Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU272L6 jegy

Egyidejű felvétel: AJAMU271L7

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy az agrárjogból megszerzett ismeretekre épül. Bemutatja a környezetjog kialakulását, elméleti kérdéseit, a minden környezeti elemre kiterjedő integratív környezetjog jogi szabályozását, így a hatásvizsgálat, felülvizsgálat, az auditálás, és termékminősítés témaköreit. A környezetvédelem szektoriális szabályai közül részletesen foglalkozunk a földvédelem, vízvédelem, levegővédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a természetvédelem legfontosabb jogi kérdéseivel. A tárgy oktatása során külön kérdéskörként foglalkozunk az agrár-környezetvédelem, így a növényvédelem, az állategészségügy, a növényfajták állami elismerése, a vetőmag gazdálkodás, a takarmánygazdálkodás és az állattenyésztés védelmi és gazdálkodási kérdéseivel.    

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. X. 06. (péntek) 17.50-19.20-ig – XXI. ea. – Dr. Olajos István e. docens

 

2017. XII. 01. (péntek) 15-16-ig – XX. ea. – gyakorlati jegy pótlása

Környezetjog tárgya, rendszere, forrásai, fejlődése

A környezeti szabályozás módszertana, alapelvei

A környezeti hatásvizsgálatok rendszere, A hatásvizsgálat, Környezetvédelmi felülvizsgálat, Egységes környezethasználati engedély, környezeti állapotvizsgálat

Természetvédelem

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései I.

A környezetvédelmi nemzetközi, közösségi és alkotmányjogi kérdései II.

Állatvédelem, állatjólét, géntechnológia

Az energiajogról általában

Energiajog szektoriális szabályozása

A környezetjogi felelősség kérdései

Földvédelem

Hulladékgazdálkodás

Vízvédelem

Levegővédelem

Társadalmi részvétel és az ügyész szerepe a környezetvédelemben

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A környezetjogi gyakorlat tantárgy keretein belül a hallgatók az előadáson elhangzott anyagból zárthelyi dolgozatot írnak.

Az aláírás feltétele a konzultáción való megjelenés. A konzultáció ideje alatt zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban kell megszerezni. Amennyiben a hallgató nem szerzett aláírást és gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakig, az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A zárthelyi dolgozat (első négy előadás anyaga) legalább 60%-os megírása az eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele.

A gyakorlat minősítése 1-2-3-4-5 fokozatú érdemjeggyel zárul.

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Nancy K. Kubesek, Gary S. Silverman: Environmental Law, 2014.

 

6.    Ajánlott irodalom

       Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law, 2009., TJ International Ltd., Padstow, Cornwall

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.                        Agrár – és Munkajogi Tanszék

Vissza