Közbeszerzési alapismeretek gyakorlat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közbeszerzési alapismeretek gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU132MTL6

MTB szak Munkaügyi kapcsolatok szakirány levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Csák Csilla, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Csák Csilla egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU136MTL3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja egy általános közbeszerzési ismeret megalapozása, amelynek segítségével a hallgatók megismerkedhetnek a közbeszerzés történetével, uniós alapjaival, a leggyakoribb eljárásokkal a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozásában. A képzés mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon jól hasznosítható, biztos alapot nyújtván a közbeszerzés bonyolult rendszerében való eligazodáshoz.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. III. 09. (péntek) 16-19.30-ig – A/6. 203. – Dr. Csák Csilla– 4 óra

Elméleti alapok: a közbeszerzés fogalma, célja, története. A Kbt. szerkezete, felépítése, alapvető fogalmak.

A közbeszerzés alapelvei. Eljárási típusok (A nyílt és a meghívásos eljárás, a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd. Innovációs Partnerség. Keretmegállapodás. Dinamikus beszerzési rendszerek.) A közbeszerzési eljárás szakaszai.

A közbeszerzési szerződések. (A szerződés megkötése és tartalma. Érvénytelenség. A szerződés teljesítése és módosítása. Biztosítékok)

A közbeszerzési jogorvoslat. Intézményrendszer.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon történő megjelenés. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni.

 

A hallgatók a gyakorlat tantárgy anyagából gyakorlati feladatokat oldanak meg, és 1 zárthelyi dolgozatot írnak (60%-tól megfelelt).

Aki az aláírást nem szerezte meg, a gyakorlat anyagából beszámolási kötelezettsége van, melynek pótlása időpontja a vizsgaidőszak első három hetében lehetséges tanszéki hatáskörben.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

 

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Teljesítményértékelés: 30 %- a gyakorlati feladat, 70%-a zárthelyi dolgozat anyaga.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

-      Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen – közjog és magánjog határán (Lectum Kiadó, Szeged, 2014.)

-      Patay Géza (szerk.): A közbeszerzés joga – Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, 2012.

-      Bovis, Christopher: EU public procurement law. Edward Elgar Publishing, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Boros Anita: A közbeszerzés alapjai: Közbeszerzési gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére, 2011.

-      Bakonyi József, Barna Orsolya, Havas-Kovács Gabriella: Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakoraltban: Fenntarthatóság, innováció, szociális szempontok, KKV-védelem, 2012.

-      Edler, Jakob, and Luke Georghiou: „Public procurement and innovation – Resurrecting the demand side.” Research policy, 2007

 

Miskolc, 2018. február 8.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza