Közbeszerzési alapismeretek gyakorlat nappali

T

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közbeszerzési alapismeretek gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód:AJAMU132MTN6

MTB szak Munkaügyi kapcsolatok szakirány nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Csák Csilla egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Csák Csilla egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU159MTN3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A tantárgy célja egy általános közbeszerzési ismeret megalapozása, amelynek segítségével a hallgatók megismerkedhetnek a közbeszerzés történetével, uniós alapjaival, a leggyakoribb eljárásokkal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) vonatkozásában. A képzés mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon jól hasznosítható, biztos alapot nyújtván a közbeszerzés bonyolult rendszerében való eligazodáshoz.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Elméleti alapok: a közbeszerzés fogalma, célja. A közbeszerzés története. A Kbt. Szerkezete. A Kbt. Felépítése. Alapvető fogalmak.

A közbeszerzés alapelvei. Eljárási típusok I. (A nyílt és a meghívásos eljárás)

Eljárási típusok II. (A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd. Innovációs Partnerség.  Keretmegállapodás. Dinamikus beszerzési rendszerek.)

A közbeszerzési eljárás szakaszai.

A közbeszerzési szerződések. A szerződés megkötése és tartalma. Érvénytelenség. A szerződés teljesítése és módosítása.

A közbeszerzési jogorvoslat. Intézményrendszer.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon történő megjelenés. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

A félév során 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontja: március 8. Az egyes számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások és a gyakorlatok témakörei határozzák meg.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás a vizsgaidőszak első kettő hetében történik szintén a féléves anyagrészből.

Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első kettő hetének egy kiválasztott napján a tanszék által megjelölt időpontok közül írásban történik szintén a teljes féléves tananyagból.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

5.    Kötelező tananyag

-      Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen – közjog és magánjog határán (Lectum Kiadó, Szeged, 2014.)

-      Patay Géza (szerk.): A közbeszerzés joga – Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, 2012.

-      Bovis, Christopher: EU public procurement law. Edward Elgar Publishing, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Boros Anita: A közbeszerzés alapjai: Közbeszerzési gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére, 2011.

-      Bakonyi József, Barna Orsolya, Havas-Kovács Gabriella: Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakoraltban: Fenntarthatóság, innováció, szociális szempontok, KKV-védelem, 2012.

-      Edler, Jakob, and Luke Georghiou: „Public procurement and innovation – Resurrecting the demand side.” Research policy, 2007

 

Egyéb tudnivalók:

Tankörök beosztása:

Tb.1.

csütörtök

15-16

A/6. 117/A.

Dr. Csák Csilla e. docens

 

Miskolc, 2018. január 31.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza